KMO - cofinanciering

PMV/Z financiert uw onderneming samen met een partner.

Wat houdt het in?

Voor wie

Bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

KMO-cofinanciering aanvragen

U kunt een aanvraag voor een KMO-cofinanciering indienen via

- een van de kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Die kredietinstelling moet eerst een (eventueel voorwaardelijk) akkoord geven voor haar investeringskrediet of leasingbedrag

- Ban Vlaanderen indien een of meerdere business angels optreden als cofinancier

- een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

Rechtstreeks indienen bij PMV is eveneens mogelijk.

 

Aanvraagformulieren

Handleiding (pdf)

Formulier cofinancier (excel)

Formulier leningaanvrager (excel)

Aanvraag - deel activiteit (pdf)

 

Contactinformatie

Meer informatie kunt u bekomen bij het Agentschap Innoveren Ondernemen via het gratis nummer 0800 20 555 of via www.vlaio.be, of rechtstreeks bij Participatiefonds Vlaanderen of een partner/aanbrenger waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten.

PMV

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

T 02 229 53 10

Partners

Kredietinstellingen

ABK Bank 

Maatschappelijke zetel: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

www.abk.be

Bank  J. Van Breda & C°

Maatschappelijke zetel: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Telefoon: 03.217.53.33

www.bankvanbreda.be

   

Belfius Bank

Maatschappelijke zetel: Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Telefoon: 02.222.12.02

www.belfius.be

Beobank

Maatschappelijke zetel: Gén. Jacqueslaan 263, 1050 Brussel

Telefoon: 02.626.50.50

www.beobank.be

   

BNP Paribas Fortis

Telefoon: 02.433.43.31

www.bnpparibasfortis.be

Crelan

Maatschappelijke zetel: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel

Telefoon: 02.558.71.11

www.crelan.be

   

Bank Nagelmackers

Maatschappelijke zetel: Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel

Telefoon: 02.229.76.00

www.nagelmackers.be

ING Belgium

Zetel in België : Marnixlaan 24, 1000 Brussel

www.ing.be

   

KBC Bank

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

www.kbc.be

 

 

Lokale kantoren van deze kredietinstellingen mogen altijd rechtstreeks met PMV contact nemen op 02/229 53 10 of op

 

Uw aanvraag indienen kan ook via

Hefboom cvba

Vooruitgangsstraat 333 bus 5, 1030 Brussel

Telefoon : 02.205.17.20

http://www.hefboom.be/

hefboom@hefboom.be

Investeringsfondsen

Vectis Participaties II  n.v.

Vectis Arkiv n.v.

Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter

Telefoon : 09.375.69.00

vectis@vectisparticipaties.be

http://www.vectisparticipaties.be/

 

Ark Angels Activator Fund n.v.

Adres : Hendrik van Veldekesingel 150 bus 7, 3500 Hasselt

Telefoon : 011.87.09.10

info@aaafund.be

http://www.aaafund.be/

 

Crowdfundingplatformen

Bolero Crowdfunding

02.429 00 32

Contact: Ellen Lemaire

info@bolerocrowdfunding.be

www.bolero-crowdfunding.be

 

Eigenschappen

Wat houdt deze formule in?

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. Participatiefonds Vlaanderen komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.

 

Wie komt in aanmerking?

De KMO-lening is bedoeld voor natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

Als aanvrager woont u in het Vlaamse Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd, en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeert u in het Vlaamse Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Voor natuurlijke personen (zelfstandige, zaakvoerder of bestuurder van een onderneming, uitoefenaar van een vrij beroep of stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep), geldt dat zij zich moeten vestigen als zelfstandige in hoofdberoep om een beroep te kunnen doen op de KMO-cofinanciering.

Enkel ondernemingen die beantwoorden aan de Europese KMO-definitie kunnen beroep doen op een lening bij PMV/Z:

  • tewerkstelling van minder dan 250 voltijdse equivalenten
  • jaaromzet van maximum € 50 miljoen en/of balanstotaal van maximum € 43 miljoen
  • geen deel uitmaken van een groep die geen KMO meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003)

Een onderneming wordt niet meer als KMO beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van tewerkstelling, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt Participatiefonds Vlaanderen niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De KMO-cofinanciering is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Participatiefonds Vlaanderen financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van verbintenissen bij andere kredietinstellingen, noch voor herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt Participatiefonds Vlaanderen niet als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. Participatiefonds Vlaanderen komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.
Investeringen voor Onderzoek & Ontwikkeling zijn in principe uitgesloten, behalve voor bestaande ondernemingen met een gezonde financiële structuur en goede rendabiliteit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten.

U kunt met de KMO-cofinanciering ook de overname van een (deel van een)handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.De terugbetalingscapaciteit moet aangetoond zijn op het einde van het 2e jaar (3e jaar ingeval van cofinanciering door business angels, waarvan er minstens 1 lid is van Ban Vlaanderen).

Door de Europese de-minimis regelgeving kan Participatiefonds Vlaanderen leningaanvragen voor volgende doeleinden niet aanvaarden:

  • transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten);
  • landbouwactiviteiten;
  • financieringsaanvragen gericht op export (bijvoorbeeld verkoopkantoor in het buitenland).

Tradingactiviteiten komen niet in aanmerking voor financiering door Participatiefonds Vlaanderen.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

  • 4 maal de eigen inbreng;
  • € 350.000.

Uw eigen inbreng moet minstens 10% van de globale investering bedragen.

De tussenkomst van de cofinancier (bank, investeringsfonds, business angel) moet minstens 20 % van de globale investeringsbehoefte bedragen.
Een Winwinlening komt in aanmerking als eigen inbreng, net zoals een achtergestelde lening, onder bepaalde voorwaarden. Het minimumbedrag van de "KMO-cofinanciering" is € 7.500.

Looptijd

De looptijd van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar, en hangt ook af van de aard van uw investering. De looptijd van de begeleidende cofinanciering mag hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de KMO-cofinanciering.

Intrestvoet

De intrestvoet die Participatiefonds Vlaanderen toepast, is gelijk aan de IRS-intrestvoet (basisintrestvoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd +0.53%, met een minimum van 3%. De IRS-intrestvoet wordt wekelijks vastgesteld en kan dus schommelen. Is er een verschil tussen de intrestvoet op het moment van de leningovereenkomst en het moment van de opmaak van de akte, dan garandeert Participatiefonds Vlaanderen u de laagste intrestvoet van de twee. Deze intrestvoet is vast voor de volledige looptijd van de lening.

Terugbetaling

U betaalt het kapitaal terug ofwel met een vast bedrag in kapitaal (variabele maandelijkse aflossingen) ofwel met een progressief bedrag in kapitaal (constante maandelijkse aflossingen). Participatiefonds Vlaanderen kan uitzonderlijk ook driemaandelijkse betalingen van intresten en kapitaal toestaan.

Op vraag van de ondernemer is ook een vrijstelling in kapitaalsaflossing van 1 of 2 jaar mogelijk. Bij een vrijstellingsperiode van 2 jaar stijgt de intrestvoet met 0,25%. De vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de leningen van Participatiefonds Vlaanderen, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

Waarborgen

Participatiefonds Vlaanderen nv stelt zich soepel op inzake bewaarborging van KMO-cofinanciering. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

De KMO-cofinanciering kunt u cumuleren met een Startlening+. Het bedrag van beide leningen samen mag niet hoger zijn dan € 350.000.

De financiering via een kmo-cofinanciering wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (“EFSI”) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De kmo-cofinanciering geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit.

Urban Crops en kmo-cofinanciering

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/Z  werkt voor de KMO-cofinanciering samen met verschillende aanbrengers (een bank of investeringsfonds waarmee Participatiefonds Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen). Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies om te starten bij de voorbereiding van uw aanvraag. De aanbrenger helpt bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier.

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger dit voor u indienen, of u kunt dit zelf doen. Bij voorkeur via mail op participatiefonds@pmv.eu of per post op ons algemeen contactadres. 

04

Analyse

Een PMV/Z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Daarbij kan hij u ook contacteren om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken. 

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is wordt u de reden meegedeeld. 

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering kan hiervoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Marc Van Den Bergh

Manager Participatiefonds Vlaanderen

Wilfried Vermariën

Manager Front Office

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Haes

Senior kredietanalist

Ellen De Greve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Manager Back Office

Wim D'hoe

Beheerder Back Office

Johan Laes

Beheerder Back Office

Benjamin Vancraenenbroeck

Beheerder Back Office

Ann Van De Broeck

Beheerder Back Office

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.