Startlening+

Neem een vliegende start

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Voor alle starters - natuurlijke personen en rechtspersonen - die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3 %. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met de kmo-cofinanciering is mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

De Startlening+ is bestemd voor alle starters. Dit kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

PMV verstaat onder ‘starter’ dat u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan vier jaar uitoefent. Bent u een natuurlijke persoon, dan houdt dat in dat u ofwel nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel dat u uw huidige zelfstandige activiteit ten hoogste vier jaar uitoefent. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon, waarbij we rekening houden met de voorgeschiedenis van de vennoten.

Ook als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.
Om in aanmerking te komen voor een Startlening+ moet u zelf uw activiteit of onderneming uitbaten. Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijks beheer waarnemen.

Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaams Gewest, maar investeert u in het Vlaams Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als u leent bij PMV, dan moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie. Dit betekent dat:

  • u minder dan 250 voltijds equivalenten tewerkstelt
  • u een jaaromzet heeft van maximum 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
  • u maakt geen deel uit van een groep die geen kmo meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003)

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van werkgelegenheid, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De Startlening+ is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal), maar aanvaardt geen aanvragen voor de herfinanciering van leningen bij andere kredietinstellingen, noch voor de herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan drie maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Startlening+ ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Omwille van de Europese de-minimisregel kan PMV geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

  • de transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (de financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten)
  • landbouwactiviteiten
  • financieringsaanvragen gericht op export (b.v. een verkoopkantoor in het buitenland).

Ten slotte komen ook tradingactiviteiten niet in aanmerking voor financiering.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
  • € 100.000

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan € 5.000 best op een andere manier gefinancierd worden.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3,00 % per jaar.

Terugbetaling

U betaalt de Startlening+ maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen.
Tijdens het eerste jaar betaalt u enkel de interesten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot twee jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.
De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
In bepaalde gevallen kan PMV toestaan dat de interestbetaling en de terugbetaling van het kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen. Dat maakt het in principe gemakkelijker om bankfinanciering te bekomen.

Waarborgen

PMV stelt zich soepel op inzake de bewaarborging van de Startlening+.

Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan letten wij erop dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk blijven (bijvoorbeeld: met behulp van een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling is beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

U kunt de Startlening+ cumuleren met kmo-cofinanciering, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.

Indien u de kmo-cofinanciering aanvraagt op naam van een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Begeleiding

We raden startende ondernemers aan om een begeleidingsprogramma te volgen.  U kunt hiervoor terecht bij het Agentschap Ondernemen.

Speciaal voor werkzoekenden

Voor PMV is een werkzoekende ofwel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, een niet-werkende werkzoekende of de begunstigde van een leefloon.

U kunt bij de VDAB, of een andere bevoegde instantie, een attest Startlening+ aanvragen om te bewijzen dat u in aanmerking komt als werkzoekende.

De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar. PMV vraagt in dat geval geen waarborgen.

Indien u de zaak of onderneming stopzet, dan kan zelfs een schuld tot 40.000 euro worden kwijtgescholden. U moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting.

In alle andere gevallen van stopzetting moet u de Startlening+ terugbetalen en kan PMV de nodige maatregelen nemen om het bedrag in te vorderen.

U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de vijftien jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Startlening+ aanvragen

U wil een Startlening+ aanvragen? Dit kan via de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt of via de verstrekkers van microkredieten. Hieronder vindt u een lijst per provincie.

PMV/z werkt ook samen met Agentschap Innoveren & Ondernemen om u te begeleiden bij uw zoektocht naar financiering. Hebt u nog bijkomende vragen of hebt u op deze pagina niet de juiste financiering gevonden? Dan kunt u voor meer informatie bij hen terecht op het gratis nummer 0800 20 555, info@vlaio.be of  www.vlaio.be

Oost-Vlaanderen

Koninklijke Unie voor de Middenstand vzw               

De heer Yves Vandewal

Hélène Dutrieulaan 10/301

9051      Sint-Denijs-Westrem

Telefoon: 09.265.95.14

Fax: 09.224.43.93

www.kum.be

Microstart - Kantoor Gent

De heer Stijn Demuynck

Voormuide 41

9000 Gent

Telefoon: 09.277.93.39

s

www.microstart.be

Starterslabo Oost-Vlaanderen

De heer Ben Brouckaert

Kerkstraat 108

9050 Gentbrugge

Telefoon: 09.272.79.00

www.starterslabo.be

Unizo Eeklo

Mevrouw Els Martens

Molenstraat 160/0201

9900 Eeklo

Telefoon: 09.377.18.08

www.unizo.be

Impulskrediet-Gent

Mevrouw Karen Bluekens

Telefoon: 02/205.17.20

Karen@impulskrediet.be

www.impulskrediet.be

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Lammerstraat 18

9000 Gent

Mevrouw Celine Janssens

09/266.14.53

www.voka.be/oost-vlaanderen

 

Vlaams-Brabant en Brussel

Unizo Leuven

De heer Paul Beckers

Diestsevest 52-54

3000 Leuven

Telefoon: 016/28.44.41

Fax: 016/28.44.49

paul.beckers@unizo.be

www.unizo.be

 

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Julie Haubourdin

Coördinator Bryo

Tiensevest 170

3000 Leuven

Telefoon: 016/89.19.83

julie.haubourdin@voka.be 

www.voka.be

Impulskrediet-Brussel

De heer Leo Verhaeren

Vooruitgangstraat 333/5

1030 Schaarbeek

www.impulskrediet.be

Impulskrediet-Leuven

De heer Ben Peeters

Telefoon: 02/205.17.20

ben@impulskrediet.be

www.impulskrediet.be

 

 

Antwerpen

 

Aslan Consulting bvba

De heer Hüseyin Aslan

Wittestraat 103

2020 Antwerpen

Telefoon : 03.259.11.20

e-mail: startlening+@aslan-con.com

www.aslan-con.com

Microstart

De heer Stijn Demuynck

Dambruggestraat 26

2060 Antwerpen

Telefoon : 03.555.92.95

e-mail: stijn.demuynck@microstart.be 

www.microstart.be

 

Unizo Antwerpen

Mevrouw Annelies Verspeelt

Oude Leeuwenrui 25

2000 Antwerpen

Telefoon: 03.213.92.50

Fax: 03.213.92.59

annelies.verspeelt@unizo.be

www.unizo.be

 

Impulskrediet-Antwerpen

Mevrouw Karen Bluekens

Telefoon: 02/205.17.20

  

www.impulskrediet.be 

 

 

Starterslabo Antwerpen

De heer Adri van Aert

Lange Winkelhaakstraat 26

2060 Antwerpen

Telefoon: 03.213.28.81

antw@starterslabo.be

www.starterslabo.be/antwerpen/start-je-eigen-zaak

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Markgravestraat 12

2000 Antwerpen

Telefoon : 03.232.22.19

melanie.nolens@voka.be 

www.voka.be/antwerpen-waasland

Voka – Kamer van Koophandel Kempen

Kleinhoefstraat 9

2440 Geel

www.voka.be/kempen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen

O.L. Vrouwestraat 85

2800 Mechelen

Telefoon: 015.45.10.20

stefan.vanouytsel@voka.be

www.voka.be/mechelen

Aanvraag via een kredietinstelling

Een aanvraag voor Startlening+ mag ook gebeuren door de volgende kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft

Aanvraag via een kredietinstelling

Een aanvraag voor Startlening+ mag ook gebeuren door de volgende kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft

ABK Bank

Bank  J. Van Breda & C°

Belfius Bank

Beobank

BNP Paribas Fortis

Crelan

ING

Bank Nagelmackers

KBC Bank

Hefboom cvba 

Triodos bank

De financiering via een Startlening + wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (“EFSI”) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De Startlening+ geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit.

Anelca Wise Dogs Academy en de Startlening+

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/Z  werkt voor de Startlening+ samen met verschillende aanbrengers. Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies bij de voorbereiding van uw aanvraag. Zij helpen u ook uw dossier samenstellen en indienen. Binnen de verschillende provincies kunt u de aanbrenger van uw voorkeur contacteren. 

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger dit voor u indienen, of u kunt dit zelf doen. Bij voorkeur via mail op participatiefonds@pmv.eu of per post op ons algemeen contactadres.

04

Analyse

Een PMV/Z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Daarbij kan hij u ook contacteren om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken.

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is wordt u de reden meegedeeld.

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering kan hiervoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Ons team staat voor u klaar

Marc Van den Bergh

Manager Participatiefonds Vlaanderen

Wilfried Vermariën

Manager Front Office

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Haes

Senior kredietanalist

Ellen Degreve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Manager Back Office

Wim D'hoe

Beheerder Back Office

Johan Laes

Beheerder Back Office

Benjamin Vancraenenbroeck

Beheerder Back Office

Ann Van de Broeck

Beheerder Back Office

Niet de geschikte financieringsoplossing voor u?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.