Cofinanciering

PMV/z financiert uw onderneming samen met een partner.

Wat houdt het in?

Voor wie

Bestemd voor zowel starters als bestaande ondernemingen.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Achtergestelde lening van maximum € 350.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

Cofinanciering aanvragen

U kunt een aanvraag voor een Cofinanciering indienen via

- een van de kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Die kredietinstelling moet eerst een (eventueel voorwaardelijk) akkoord geven voor haar investeringskrediet of leasingbedrag

- Ban Vlaanderen indien een of meerdere business angels optreden als cofinancier

- een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

 

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via .

 

Aanvraagformulieren

Formulier cofinancier (excel)

Formulier leningaanvrager (excel)

Aanvraag - deel activiteit

Cofinanciering - handleiding

 

Contactinformatie

Meer informatie kunt u bekomen bij het Agentschap Innoveren Ondernemen via het gratis nummer 0800 20 555 of via www.vlaio.be, of rechtstreeks bij PMV/z of een partner/aanbrenger waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten.

PMV

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

T 02 229 53 10

Partners

Kredietinstellingen

Bank  J. Van Breda & C°

Maatschappelijke zetel: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Telefoon: 03.217.53.33

www.bankvanbreda.be

 

 

   

Belfius Bank

Maatschappelijke zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Telefoon: 02.222.12.02

www.belfius.be

Beobank

Maatschappelijke zetel: Gén. Jacqueslaan 263, 1050 Brussel

Telefoon: 02.626.50.50

www.beobank.be

   

BNP Paribas Fortis

Telefoon: 02.433.43.31

www.bnpparibasfortis.be

Bank Nagelmackers

Maatschappelijke zetel: Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel

Telefoon: 02.229.76.00

www.nagelmackers.be

   

Crelan

Maatschappelijke zetel: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel

Telefoon: 02.558.71.11

www.crelan.be

info@crelan.be

ING Belgium

Zetel in België : Marnixlaan 24, 1000 Brussel

www.ing.be

   

Fintro

1000 Brussel
Warandeberg 3
www.fintro.be

KBC Bank

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

www.kbc.be

   
Triodos Bank
1000 Brussel
Hoogstraat 139 bus 3
www.triodos.be
 

 

Lokale kantoren van deze kredietinstellingen mogen altijd rechtstreeks met PMV contact nemen op 02/229 53 10 of op

 

Uw aanvraag indienen kan ook via

Hefboom cvba

Vooruitgangsstraat 333 bus 5, 1030 Brussel

Telefoon : 02.205.17.20

http://www.hefboom.be/

hefboom@hefboom.be

Investeringsfondsen

Co Foundry nv

2550 Kontich

Veldkant 33A
www.thecofoundry.co

 

Vectis Participaties II  n.v.

Vectis Arkiv n.v.

Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter

Telefoon : 09.375.69.00

vectis@vectisparticipaties.be

http://www.vectisparticipaties.be/

 

Ark Angels Activator Fund n.v.

Adres : Hendrik van Veldekesingel 150 bus 7, 3500 Hasselt

Telefoon : 011.87.09.10

info@aaafund.be

http://www.aaafund.be/

 

Crowdfundingplatformen

Bolero Crowdfunding

02.429 00 32

Contact: Kristien De Smedt

info@bolerocrowdfunding.be

www.bolero-crowdfunding.be

 

LOOK & FIN

0493 98 35 72

Contact: Kevin Bovyn

kb@lookandfin.com

https://www.lookandfin.com 

 

Andere aanbrengers

Winwinner

Mevrouw Delfien Gheeraert

Port Arthurlaan 11

9000 Gent

Telefoon: 0472-58.51.09

E-mail : delfien@winwinner.be

www.winwinner.be

 

The Birdhouse

De heer Niels Desot

Kortrijksesteenweg 1070

9051 Gent

Telefoon: 0494-48.85.95

E-mail: niels@gobirdhouse.com

www.gobirdhouse.com

 

Imec

De heer Sven De Cleyn

Miriam Makebaplein 1 (De Krook)

9000 Gent

Telefoon: 09-248.55.55

E-mail: istart@imec.be

www.imec-int.com/en/istart

 

 

Eigenschappen

Wat houdt deze formule in?

De Cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000, bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.

 

Wie komt in aanmerking?

De Cofinanciering is bestemd voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, ongeacht of zij starters zijn of niet. 

Ook als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.  Ook als student-ondernemer kan u in aanmerking komen voor een Cofinanciering.

U dient zelf uw activiteit of onderneming uitbaten. In geval van aanvraag door een rechtspersoon, dient de  ondernemer zelf in principe meerderheidsaandeelhouder te zijn, doch minstens referentie-aandeelhouder (in principe de individuele aandeelhouder met het grootste aantal aandelen). 

Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaams Gewest, maar investeert u in het Vlaams Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als u leent bij PMV, dan moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie. Dit betekent dat:

 • u minder dan 250 voltijds equivalenten tewerkstelt;
 • u een jaaromzet heeft van maximum 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • u maakt geen deel uit van een groep die geen kmo meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van werkgelegenheid, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De Cofinanciering is bestemd voor de financiering van alle nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringsbehoeften, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal), maar aanvaardt geen aanvragen voor de herfinanciering van leningen bij andere kredietinstellingen, noch voor de herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan drie maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld.

U kunt de Cofinanciering niet gebruiken

 • voor de financiering van investeringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een cliënt worden niet beschouwd als R&D. Voor bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten
 • de financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn (dit is de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) en waarvoor er nog geen tractie in de markt kan aangetoond worden.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Startlening ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Omwille van de Europese de-minimisregel kan PMV geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

 • de transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (de financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen voor activiteten gericht op export (b.v. een verkoopkantoor in het buitenland).

Ten slotte komen ook tradingactiviteiten niet in aanmerking voor financiering.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng;
 • 50% van de investeringsbehoefte;
 • € 350.000.

De eigen inbreng mag in principe niet gefinancierd zijn en dient minimaal 10% van de totale investeringsbehoefte te bedragen. 

De co-financier dient te voorzien in minimaal 20% van de totale investeringsbehoeften; indien een kredietinstelling optreedt als co-financier, dient deze 20% te gebeuren onder vorm van investeringskrediet.

In principe dient het bedrag van de Cofinanciering minimaal € 7.500,- te zijn.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.  Er kan een periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien worden voor 1 of 2 jaar. (3 jaar bij co-financiering door business angels en indiening van de aanvraag via BAN Vlaanderen).  

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3,00 % per jaar (3,25 % per jaar indien de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 1 jaar).

Terugbetaling

U betaalt de Cofinanciering maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen (kapitaal + intrest) of vaste kapitaalsaflossingen (met variabel intrestbedrag).

Indien een vrijstelling van aflossing van kapitaal toegekend werd, betaalt u enkel de interesten terug gedurende deze periode.

De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
In bepaalde gevallen kan PMV toestaan dat de interestbetaling en de terugbetaling van het kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de leningen van PMV/z, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de Cofinanciering. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

De Cofinanciering kan gecombineerd worden met de Startlening indien de aanvrager van de Startlening een geldig attest Startlening voorlegt.

Het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.

De financiering via een Cofinanciering wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (“EFSI”) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De Cofinanciering geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit. De begunstigden van de steun van de Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility genieten ook de financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het Creative Europe Programme.  

Urban Crops en Cofinanciering

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/Z  werkt voor de Cofinanciering samen met verschillende aanbrengers (een bank of investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft, ofwel van een of meerdere business angels, van wie er minstens één lid is van Ban Vlaanderen). Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies om te starten bij de voorbereiding van uw aanvraag. De aanbrenger helpt bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier.

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger dit voor u indienen, of u kunt dit zelf doen. Bij voorkeur via mail op pmvz-leningen@pmv.eu of per post op ons algemeen contactadres. 

04

Analyse

Een PMV/z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Daarbij kan hij u ook contacteren om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken. 

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is wordt u de reden meegedeeld. 

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering kan hiervoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Haes

Senior kredietanalist

Ellen De Greve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Manager Back Office

Wim D'hoe

Beheerder Back Office

Johan Laes

Beheerder Back Office

Benjamin Vancraenenbroeck

Beheerder Back Office

Ann Van De Broeck

Beheerder Back Office

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.