Cofinanciering+

PMV/Z financiert uw onderneming samen met een partner.

Wat houdt het in?

Voor wie

Bestemd voor bestaande ondernemingen.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Achtergestelde lening van minimum € 350.000 en maximum € 700.000, met een looptijd van 3 tot 10 jaar. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.

Cofinanciering+ aanvragen

U kunt een aanvraag voor een Cofinanciering+ indienen via

- een van de kredietinstellingen waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft. Die kredietinstelling moet eerst een (eventueel voorwaardelijk) akkoord geven voor haar investeringskrediet of leasingbedrag

- netwerken van business angels, erkend door PMV 

- een crowdfundingplatform waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft

- een investeringsfonds waarmee PMV een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via pmvz-leningen@pmv.eu.

Komt uw aanvraag wel in aanmerking? We maakten een checklist om het u mogelijk te maken een antwoord op die vraag te vinden, en u zo tijd en inspanningen te besparen. Raadpleeg de checklist om te zien of uw aanvraag een kans maakt.

Partners

Kredietinstellingen

Bank  J. Van Breda & C°

Maatschappelijke zetel: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen

Telefoon: 03.217.53.33

www.bankvanbreda.be

 

 

Belfius Bank

Maatschappelijke zetel: Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel

Telefoon: 02.222.12.02

www.belfius.be

Beobank

Maatschappelijke zetel: Gén. Jacqueslaan 263, 1050 Brussel

Telefoon: 02.626.50.50

www.beobank.be

BNP Paribas Fortis

Telefoon: 02.433.43.31

www.bnpparibasfortis.be

Triodos Bank

Hoogstraat 139 bus 3, 1000 Brussel

www.triodos.be

Crelan

Maatschappelijke zetel: Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel

Telefoon: 02.558.71.11

www.crelan.be

info@crelan.be

ING Belgium

Zetel in België : Marnixlaan 24, 1000 Brussel

www.ing.be

Fintro

1000 Brussel
Warandeberg 3
www.fintro.be

KBC Bank

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

www.kbc.be

Lokale kantoren van deze kredietinstellingen mogen altijd rechtstreeks met PMV contact nemen op 02/229 53 10 of op pmvz-leningen@pmv.eu

Uw aanvraag indienen kan ook via

Hefboom cvba

Vooruitgangsstraat 333 bus 5, 1030 Brussel

Telefoon : 02.205.17.20

http://www.hefboom.be/

hefboom@hefboom.be

Investeringsfondsen

Pitchdrive Fund II - Kleine Pieter Potstraat 8, Antwerpen

www.pitchdrive.com

Crowdfundingplatformen

Bolero Crowdfunding

02.429 00 32

Contact: Kristien De Smedt

info@bolerocrowdfunding.be

www.bolero-crowdfunding.be 

 

LOOK & FIN

0493 98 35 72

Contact: Kevin Bovyn

kb@lookandfin.com

www.lookandfin.com 

Andere

Titeca Accountancy - Kantoren in Roeselare, Brugge, Knokke, Moeskroen, Merelbeke, Gent, Ieper, Maldegem, Waregem & Kortrijk

www.titeca.be - info@titeca.be

Eigenschappen

Wat houdt deze formule in?

De Cofinanciering+ is een achtergestelde lening van minimum € 350.000 en maximum € 700.000, bestemd voor bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering, ofwel van een bank of investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. Een cofinanciering door meerdere van voornoemde partijen is ook mogelijk. De cofinancier moet instaan voor minstens 20 % van de globale financieringsbehoefte. PMV/z komt tussen voor maximaal 50 % van de globale investeringsbehoeften.

Wie komt in aanmerking?

De Cofinanciering+ is bestemd voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen die al een positieve cashflow genereren. U dient zelf uw activiteit of onderneming uit te baten. In geval van aanvraag door een rechtspersoon, dient de ondernemer zelf in principe meerderheidsaandeelhouder te zijn, doch minstens referentie-aandeelhouder (in principe de individuele aandeelhouder met het grootste aantal aandelen). Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaams Gewest, maar investeert u in het Vlaams Gewest, dan komt dit ook in aanmerking.

Als u leent bij PMV/z, dan moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie. Dit betekent dat:

u minder dan 250 voltijds equivalenten tewerkstelt
u een jaaromzet heeft van maximum 50 miljoen euro en/of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro
u maakt geen deel uit van een groep die geen kmo meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003)

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van werkgelegenheid, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De Cofinanciering+ is bestemd voor de financiering van alle nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringsbehoeften, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit. PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal), maar aanvaardt geen aanvragen voor de herfinanciering van leningen bij andere kredietinstellingen, noch voor de herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan drie maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld.

U kunt de Cofinanciering+ niet gebruiken

  • voor de financiering van investeringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een cliënt worden niet beschouwd als R&D. Voor bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten
  • de financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn (dit is de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) en waarvoor er nog geen tractie in de markt kan aangetoond worden.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Cofinanciering+ ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Omwille van de Europese de-minimisregel kan PMV geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

  • de transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (de financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten);
  • landbouwactiviteiten;
  • financieringsaanvragen voor activiteten gericht op export (b.v. een verkoopkantoor in het buitenland).

Ten slotte komen ook tradingactiviteiten niet in aanmerking voor financiering.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de Cofinanciering+ is gelijk aan het kleinste van de volgende bedragen:

  • 4 maal de eigen inbreng
  • 50% van de investeringsbehoefte
  • € 700.000.

De eigen inbreng mag in principe niet gefinancierd zijn en dient minimaal 10% van de totale investeringsbehoefte te bedragen. De co-financier moet voorzien in minimaal 20% van de totale investeringsbehoeften. Wanneer een kredietinstelling optreedt als co-financier, moet de 20% gebeuren in de vorm van een investeringskrediet. Het minimumbedrag van de Cofinanciering+ is € 350.000.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Er kan een periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien worden voor 1 of 2 jaar. In het kader van de financiering van een overname, kan een aflossingsvrije periode tot 3 jaar toegestaan worden.

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt 4,75% per jaar (5% per indien de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 1 jaar en 5,25% indien de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 2 jaar).

Terugbetaling

U betaalt de Cofinanciering+ maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen (kapitaal + intrest) of vaste kapitaalsaflossingen (met variabel intrestbedrag). Indien een vrijstelling van aflossing van kapitaal toegekend werd, betaalt u enkel de interesten terug gedurende deze periode. De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname. In bepaalde gevallen kan PMV/z toestaan dat de interestbetaling en de terugbetaling van het kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de leningen van Participatiefonds Vlaanderen, kunnen andere kredietverstrekkers deze beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen, wat het bekomen van een bankfinanciering in principe gemakkelijker zou moeten maken.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake bewaarborging van de Cofinanciering+. Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan wordt erop gelet dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk worden gehouden (bijvoorbeeld: een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling wordt beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten. Een solidaire borgstelling van de actieve vennoten wordt gevraagd wanneer (i) hun eigen inbreng in het financieringsproject (te) beperkt is, en/of (ii) de vergoedingen voor de zaakvoerders of bestuurders excessief zijn in verhouding tot de eigen inbreng in het financieringsproject.

De financiering via de Cofinanciering+ wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (“EFSI”) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De Cofinanciering+ geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit. De begunstigden van de steun van de Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility genieten ook de financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het Creative Europe Programme.  

Urban Crops en Cofinanciering

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/z  werkt voor de Cofinanciering+ samen met verschillende aanbrengers (een bank of investeringsfonds waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft. Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies om te starten bij de voorbereiding van uw aanvraag. De aanbrenger helpt bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier.

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger dit voor u indienen, of u kunt dit zelf doen. Bij voorkeur via mail op   of per post op ons algemeen contactadres. 

04

Analyse

Een PMV/z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Daarbij kan hij u ook contacteren om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken. 

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is wordt u de reden meegedeeld. 

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering kan hiervoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Wit

Kredietanalist

Emmanuel Damman

Hoofd bedrijfsleningen

Carine Carlier

Dossierbeheerder

Maarten Neyens

Dossierbeheerder

Nick Wouters

Dossierbeheerder

Davy De Nutte

Dossierbeheerder

Ellen De Greve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Hoofd backoffice & dienstverlening

Wim D'hoe

Dossierbeheerder

Johan Laes

Dossierbeheerder

Benjamin Vancraenenbroeck

Dossierbeheerder

Ann Van De Broeck

Dossierbeheerder

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.