Waarborg Corona-uitbreiding

Opvang economische impact coronavirus

UITBREIDING WAARBORGREGELING DOOR CORONACRISIS

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden voor de financiering van schulden tot 12 maand. Daarvoor wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De corona-uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Via de bestaande waarborgregeling kunnen facturen tot slechts 3 maanden oud gewaarborgd worden. Ook de premie voor de crisiswaarborg is lager: die bedraagt slechts 0,25% i.p.v. 0,5%. Ten slotte wordt de waarborgregeling uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50%-waarborg op kortetermijnkredietlijnen, op voorwaarde dat die gedurende minstens 3 maanden behouden blijven. De maatregelen komen bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal - die bestaande regeling maakt het ook al mogelijk om kredieten onder waarborg te verlengen of uitstel te vragen voor terugbetaling. 

Wat is nieuw?

De 100 miljoen euro zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Bovendien betalen ze eenmalig een lagere premie: 0,25% i.p.v. 0,5%.

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, dient contact op te nemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Vanaf wanneer?

U kunt vanaf vandaag contact opnemen met uw bank of leasingmaatschappij.

Tot wanneer loopt de regeling?

Tot eind 2020.

 

Veelgestelde vragen

Een vraag over de coronavirus-waarborg? Aarzel niet om contact op te nemen. Hierbij alvast enkele veelgestelde vragen, met het antwoord erop.

Over welke schulden gaat het?

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg. 

Ook kunnen onder de 100 mln. euro Corona-crisiwaarborg ook bancaire schulden (naast leveranciersschulden) van bestaande kredietlijnen en investeringskredieten die nog niet onder de waarborg werden gebracht, gewaarborgd worden voor zover de bank ook bereid is minimum 3 maand betalingsuitstel toe te staan of kredietlijnen te behouden. Op die manier dient de crisiswaarborg als een katalysator voor een flexibel bancair beleid naar de ondernemingen toe.

Daarnaast wordt de coronavirus-waarborg uitgebreid met de mogelijkheid tot een 50%-waarborg op kortetermijnkredietlijnen, op voorwaarde dat die gedurende minstens 3 maanden behouden blijven.

Wat is het verschil met de generieke waarborgregeling?

De coronavirus-waarborguitbreiding laat ook facturen tot 12 maanden toe. De kredietaanvraag moet bovendien het gevolg zijn van de coronacrisis. Dat moet gemotiveerd worden aan de bank die het opneemt in de analyse van de aanvraag.

Wat als ik al gebruik maak van de bestaande waarborgregeling?

De bestaande regeling maakt het al mogelijk om kredieten die al onder de waarborg zijn gebracht in het verleden, te verlengen, of om uitstel te vragen voor terugbetaling.

Hoe is de periode van 12 maanden te interpreteren?

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden tot maximum 12 maanden terug te betalen. Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt. De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract. Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend. Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

Hoe moet worden aangetoond dat de waarborg wordt ingezet n.a.v. de coronacrisis?

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis. De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z. Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt. PMV/z veronderstelt dat de motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de waarborgregeling.