Waarborg Corona-uitbreiding waarborgregeling

Opvang economische impact coronavirus

UITBREIDING WAARBORGREGELING DOOR CORONACRISIS

Om de economische impact van het coronavirus op te vangen, heeft de Vlaamse regering besloten om tot eind dit jaar de bestaande waarborgregeling bij PMV/z uit te breiden met o.a. de financiering van schulden tot 12 maand. Voor deze uitbreiding wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank. Via de bestaande waarborgregeling kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten (door een gebrek aan voldoende waarborgen), tot 75 procent van de verbintenissen laten afdekken door de Vlaamse overheid. De onderneming betaalt in ruil daarvoor een eenmalige premie. Zo neemt de Vlaamse overheid een deel van de risicopositie over van de bank. De coronacrisis uitbreiding van de regeling (100 miljoen euro) zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Daarnaast kunnen reeds onder de waarborg gebrachte kredieten en leasingen waar een uitstel tot terugbetaling wordt verleend van meer dan 6 maanden, eveneens onder toepassing van de corona-crisiswaarborg worden gebracht. Verder kunnen bestaande leasingovereenkomsten die nog niet gewaarborgd zijn een waarborg bekomen ten belope van 50%. De premie voor deze crisiswaarborgen is lager en bedraagt slechts 0,25% per jaar i.p.v. 0,50%. Al deze maatregelen komen bovenop de bestaande waarborgregeling voor investeringskredieten en werkkapitaal en kunnen gebruikt worden voor zover deze buiten de federale waarborgregeling vallen.  

Wat is nieuw?

De 100 miljoen euro zorgt ervoor dat ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet ten belope van 75% kunnen laten waarborgen. Bestaande waarborgen kunnen verlengd worden onder de coronacrisiswaarborgregeling mits een betalingsuitstel van meer dan zes maand wordt toegestaan, Tot slot kunnen bestaande leasingovereenkomsten mits een betalingsuitstel van minimaal 6 maand wordt toegestaan een coronacrisiswaarborg ten belope van 50 % bekomen. Aan deze maatregelen is een verlaagde premie verbonden van 0,25% per dekkingsjaar i.p.v. 0,50%.

Hoe gebruik maken van de uitgebreide regeling?

Wie gebruik wil maken van een financieringsvraag op basis van de corona-waarborgregeling, dient contact op te nemen met de bank of leasingmaatschappij. Zij beslissen na analyse of uw financiering in aanmerking komt voor een waarborg. U zal daarbij moeten aantonen dat de financieringsvraag een gevolg is van de coronacrisis.

Vanaf wanneer?

U kunt vanaf vandaag contact opnemen met uw bank of leasingmaatschappij.

Tot wanneer loopt de regeling?

Tot eind 2020.

 

Veelgestelde vragen

Een vraag over de coronavirus-waarborg? Aarzel niet om contact op te nemen. Hierbij alvast enkele veelgestelde vragen, met het antwoord erop.

Over welke schulden gaat het?

Het gaat over bestaande, niet-bancaire schulden, zoals RSZ- en BTW-schulden of -achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen (geldt als herstel bedrijfskapitaal). Ook wie met eigen middelen een rekening van zijn vennootschap heeft betaald, bijvoorbeeld 6 maanden geleden (de regeling geldt dus tot 12 maanden) of de eigen rekening-courant wil aanzuiveren, kan gebruik maken van de corona-crisiswaarborg. In dat geval kan het krediet tot 75% gewaarborgd worden.

Wat is het verschil met de generieke waarborgregeling?

De coronavirus-waarborguitbreiding maakt de waarborg mogelijk van financieringen voor de terugbetaling van facturen tot 12 maanden (i.p.v. 3 maanden) oud. Bestaande leasingen die nog niet gewaarborgd werden komen ook in aanmerking voor een coronacrisiswaarborg ten belope van 50%  Tot slot kunnen bestaande waarborgen verlengd worden. Voor al deze coronacrisiswaarborgen geldt een premie van 0,25%/dekkingsjaar. De kredietaanvraag moet het gevolg zijn van de coronacrisis. Dat moet gemotiveerd worden aan de bank die het opneemt in de analyse van de aanvraag. Voor de bestaande nog niet gewaarborgde leasingen en verlengingen van bestaande waarborgen dient een betalingsuitstel toegestaan te worden van meer dan 6 maanden. Voor deze corona-crisiswaarborg geldt bovendien dat er op 31 december 2019 tegen de onderneming geen collectieve insolventieprocedure liep en zij niet voldeed aan de criteria volgens het nationale recht om, op verzoek van zijn schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen. Ten slotte mogen deze waarborgen en kredieten niet vallen in de gewaarborgde portefeuille van de federale overheid.

Wat als ik al gebruik maak van de bestaande waarborgregeling?

Deze regeling maakt het mogelijk om bestaande waarborgen te verlengen onder de coronacrisiswaarborgregeling mits voldaan wordt aan de bijkomende voorwaarden. Verlenging onder de gewone crisiswaarborgregeling (met een premie van 0,50%/dekkingsjaar) en stretching van de kredieten zonder verlenging van de waarborgperiode blijft mogelijk.

Hoe is de periode van 12 maanden te interpreteren?

De crisiswaarborg kan worden ingezet bij een krediet om bestaande niet-bancaire schulden tot maximum 12 maanden terug te betalen. Via de gewone waarborgregeling kunnen via een gewaarborgd krediet enkel schulden tot maximum 3 maanden worden terugbetaald. De periode van 12 maanden gaat dus over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt. De periode van 12 maanden moet worden teruggerekend vanaf de ondertekening van het kredietcontract. Om na te gaan of een schuld al dan niet ouder is dan 12 maanden is de datum van ondertekening van de kredietovereenkomst bepalend. Schulden die ontstaan zijn - dat wordt bepaald op basis van de factuurdatum - meer dan 12 maanden voor de ondertekening van de kredietovereenkomst zullen dus niet onder toepassing van deze crisiswaarborg kunnen worden gebracht.

Hoe moet worden aangetoond dat de waarborg wordt ingezet n.a.v. de coronacrisis?

Wie gebruik wenst te maken van de crisiswaarborg, zal aan de bank (de waarborghouder) moeten motiveren dat het gewaarborgde krediet gebruikt wordt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de huidige crisis. De bank moet dat immers eveneens kunnen aantonen wanneer het dossier wordt ingediend bij PMV/z. Hoe de ondernemer en de waarborghouder dat precies moeten motiveren, is niet vastgelegd in het wetgevend kader dat de crisiswaarborg regelt. De motivering zal worden voorzien in het analyseverslag of de kredietbeslissing die altijd gepaard gaat met de aanvraag van een krediet, en dus ook bij de inzet van de crisiswaarborgregeling.