Waarborgen Informatie voor ondernemers

Wat is de Waarborgregeling?

De Waarborgregeling is een middel om de kredietverstrekking  naar ondernemers toe te faciliteren. Zij geeft aan de bank of leasingmaatschappij de mogelijkheid om tot 75 % van het krediet of leasingovereenkomst te laten waarborgen door de Vlaamse Overheid. De regeling bestaat al sinds 1959 maar werd in 2005 grondig hervormd.

De banken en leasingmaatschappijen waar wij mee samenwerken, hebben de mogelijkheid om, binnen een vooraf bepaald budget en het wetgevend kader, zelf te beslissen om kredieten onder waarborg te brengen. Elke financiële instelling beslist dit aan de hand van haar eigen procedures, rekening houdend met de voorwaarden die zijn overeengekomen met Waarborgbeheer nv, een dochtervennootschap van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

In dossiers met een waarborg tot en met 750.000 euro (500.000 euro voor leasingovereenkomsten) kan de financiële instelling zelf beslissen om al dan niet gebruik te maken van de Waarborgregeling. Dat gebeurt uiteraard altijd in overleg met de klant.

PMV verplicht de financiële instelling niet tot het vragen van bijkomende zekerheden als zij een beroep wenst te doen op de Waarborgregeling. Dat betekent dat de bank of leasingmaatschappij zelf kan beslissen welke bijkomende zekerheden zij neemt.

De Waarborgregeling kan ook gebruikt worden voor de ondersteuning van kredieten voor bedrijfskapitaal.

Het is echter niet de bedoeling van de gewone Waarborgregeling om de lening aan te wenden voor de terugbetaling van bestaande schulden.

Als gevolg van de economische omstandigheden, kan de Waarborgregeling vanaf 1 april 2013 ook gebruikt worden voor een aantal vormen van overbruggingsfinanciering. Zo kan een reeds onder de waarborg gebrachte kredietlijn die op vervaldag komt verlengd worden, bijvoorbeeld een kaskrediet dat op eindvervaldag komt. Tevens kan de waarborg verlengd worden van een reeds onder de waarborg gebracht krediet, waarbij de duurtijd van het krediet wordt verlengd, bijvoorbeeld de afbetalingsperiode van een investeringskrediet verlengen. De maximale verlenging van de waarborgtermijn bedraagt vijf jaar (inclusief eerdere periode van verlenging).

Over welke bedragen spreken we?

De financiële instelling heeft de mogelijkheid om zelf te beslissen over het gebruik van de Waarborgregeling voor dossiers met een waarborgbedrag tot en met 750.000 euro per onderneming (500.000 euro voor leasingovereenkomsten). Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen tot en met 1,5 miljoen euro per onderneming. Wanneer het waarborgbedrag 750.000 euro (500.000 euro voor leasingovereenkomsten) overschrijdt, stuurt de  financiële instelling de door haar goedgekeurde aanvraag door naar Waarborgbeheer nv.Na een grondige analyse legt Waarborgbeheer nv het dossier dan ter goedkeuring voor aan de Vlaamse minister van Economie.

Welke werkwijze hanteren we?

De bank of leasingmaatschappij analyseert het dossier van de klant. Elke financiële instelling doet dat op haar eigen manier en volgens haar eigen interne regels. De financiële instelling moet vertrouwen hebben in de ondernemer en in zijn project om het krediet of de leasingovereenkomst te willen toestaan. Als de ondernemer zelf te weinig zekerheden kan bieden en de financiële instelling het risico te groot acht, dan kan de Waarborgregeling een oplossing bieden om het krediet of de leasingovereenkomst alsnog mogelijk te maken.

De financiële instelling laat eerst de kredietbrieven ondertekenen door de klant. Nadien meldt zij het krediet of de leasingovereenkomst aan bij Waarborgbeheer nv. Het is dus de financiële instelling die zorgt voor alle contacten met de klant en voor de afhandeling van het dossier.

Wie kan gebruik maken van deze regeling?

De Waarborgregeling kan worden gebruikt voor zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s, kmo’s en ook voor grote ondernemingen.

Een lijst met alle toegelaten en alle uitgesloten sectoren (op basis van de nacebelcodes) kan u hier raadplegen.

Een vzw kan gebruik maken van de waarborgregeling indien deze, conform Europees Recht, een economische activiteit uitoefent

Wat is de-minimis?

Sinds 1 januari 2008 is de Waarborgregeling onderworpen aan de regels betreffende de-minimissteun (*). Dit betekent dat het totale bedrag aan de-minimissteun dat aan één onderneming wordt verleend niet hoger mag liggen dan 200.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Voor ondernemingen die actief zijn in het goederenvervoer over de weg, voor rekening van derden, mag dit niet hoger zijn dan 100.000 euro over een periode van drie belastingjaren. Bovenstaande steunplafonds worden als een subsidiebedrag uitgedrukt. Wanneer steun in een andere vorm dan subsidies wordt verleend, is het bedrag aan de-minimissteun het brutosubsidie-equivalent van de toegekende steun. Voor de Waarborgregeling wordt het bruto-subidie-equivalent als volgt berekend: waarborgbedrag x 26,666666667% x duurtijd/10.

 

(*) Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 24 december 2013, L352, blz. 1.

Wat zijn de voorwaarden van de Waarborgregeling?

 • Het moet gaan om een investering op het grondgebied van het Vlaamse gewest of activiteiten van een in het Vlaams gewest gelegen exploitatiezetel van de betrokken onderneming. Financieringen voor export en de oprichting en uitbating van een distributienet in het buitenland zijn uitgesloten.
 • In de generieke Waarborgregeling mag u de waarborg niet gebruiken om achterstallige of reeds bestaande schulden te betalen. Een herorganisatie of herschikking van reeds bestaande of toegestane kredieten waarbij het risico verplaatst wordt ten nadele van het Vlaamse Gewest, kan ook niet onder de waarborg gebracht worden.
 • Eénzelfde onderneming kan via de Waarborgregeling gebruik maken van maximum 750.000 euro aan waarborgen (500.000 euro voor leasingovereenkomsten).
 • Dat bedrag kan worden overschreden tot en met maximum 1 500 000 euro na grondig onderzoek door Waarborgbeheer nv en mits goedkeuring door de Vlaamse minister van Economie.
 • De waarborg kan ten hoogste 75 % van het bedrag van uw krediet dekken.
 • De maximale looptijd voor waarborgen t.e.m. 750.000 euro bedraagt 10 jaar, voor waarborgen groter dan 750.000 euro t.e.m. 1.500.000 euro bedraagt de maximale looptijd 5 jaar.
 • Voor de waarborg dient een éénmalige premie betaald te worden. De premie wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.
 • De waarborg heeft een aanvullend karakter en komt bovenop de andere zekerheden die de financiële instelling u vraagt.

Soepelere voorwaarden voor kmo's die hinder ondervinden van openbare werken

Bij openbare werken zijn handelaars soms moeilijk bereikbaar. Daardoor hebben zij minder inkomsten en krijgen zij vaak moeilijk toegang tot bankkredieten. Om die moeilijke periode te overbruggen, krijgen kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken, soepeler voorwaarden:

 • Voor dergelijke waarborg dient geen premie betaald te worden.
 • De waarborg kan ook worden gebruikt voor de financiering van bedrijfskapitaal of voor de herfinanciering van bankschulden op korte termijn.
 • De handelaars moeten sinds 01/07/2009 geen omzetverlies meer aantonen.
 • Het bewijs van hinder door openbare werken moet geleverd worden door een hinderattest dat bekomen kan worden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • De minimale duurtijd van de openbare werken is één maand, zonder onderbreking.
 • Voor de aanvang van de openbare werken mag de kredietnemer geen achterstallen hebben op terugbetalingen van leningen van meer dan 3 maanden.
 • Sinds 01/07/2009 is er geen verplichting meer dat de kredietnemer onderworpen moet zijn aan de btw en een btw-inschrijvingsnummer moet hebben.
 • De waarborgen die aan een krediet worden gekoppeld, hebben een looptijd van maximum vijf jaar.
 • Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 6 maanden na beëindiging van de openbare werken ingediend te zijn bij Waarborgbeheer nv.

Specifieke voorwaarden voor leasingovereenkomsten

 • Voor onderstaande types van leasingovereenkomsten kan de Waarborgregeling worden gebruikt:
 • Onroerende leasing (on-/off- balance)
 • Roerende leasing (on-/off balance)
 • Huurovereenkomsten gesloten tussen een leasinggever en een kredietnemer, met uitzondering van overeenkomsten betreffende personenauto’s, waarbij de leasinggever het bedrijfsmiddel verwerft om het te verhuren aan de kredietnemer met een wedersamenstelling van het kapitaal in hoofde van de kredietnemer voor minstens 90% d.m.v. de huurprijzen.
 • Full option contracten (inclusief onderhoud en/of diensten) kunnen onder de waarborg worden gebracht, maar enkel en alleen voor het kapitaalgedeelte. Het gedeelte onderhoud en/of diensten is uitgesloten van de Waarborgregeling.
 • Een sale and lease back-constructie is uitgesloten van de Waarborgregeling.
 • Die constructie komt er op neer dat een klant goederen verkoopt aan een leasingmaatschappij en ze onmiddellijk terugneemt in leasing/renting mits het betalen van periodieke vergoedingen.
 • Ook vendor lease is uitgesloten van de Waarborgregeling. Dat houdt immers in dat een leverancier een leasingcontract afsluit met een klant in eigen naam. Vervolgens neemt de leasingmaatschappij dat contract integraal over, zodat de leasingmaatschappij de afbetalingen rechtstreeks bij de klant zal innen.
 • Personenwagens zijn ook uitgesloten van de Waarborgregeling.
 • PMV hanteert als definitie voor personenauto: elke auto waarvan de binnenruimte uitsluitend is ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen en die, bij gebruik voor het bezoldigde vervoer van personen, ten hoogste acht plaatsen mag bevatten zonder die van de bestuurder.

Hoe wordt de premie berekend?

De premie voor de Waarborgregeling wordt berekend volgens de volgende formule: bedrag van de waarborg X duur van de waarborg in jaren X 0,5 %

U moet de premie in één keer betalen vooraleer de waarborg in werking treedt.

Voor waarborgen verleend aan kmo’s die hinder ondervinden van openbare werken is er geen premie verschuldigd.

Wat als het fout loopt?

Als het noodlot toeslaat en u niet meer in staat bent om uw krediet terug te betalen, dan kan uw financiële instelling uw krediet of leasingovereenkomst opzeggen.

In dat geval betaalt Waarborgbeheer nv haar deel van het openstaande saldo uit aan de bank of leasingmaatschappij, met een maximum van 75 %.

Dat wil echter niet zeggen dat u bevrijd bent van uw schuld. De financiële instelling dient het kredietdossier uit te winnen, o.a. via verzilvering van de andere zekerheden, en zal trachten het door Waarborgbeheer nv gestorte bedrag te recupereren. De bedragen die de financiële instelling daaruit ontvangt, zullen aan Waarborgbeheer nv doorgestort worden ten belope van een bepaald percentage.

Tot wie moet u zich richten?

Om een beroep te doen op de Waarborgregeling richt u zich tot de bank of leasingmaatschappij. Een groot aantal financiële instellingen bieden deze regeling aan. Het is de bank of leasingmaatschappij die beslist of u in aanmerking komt voor de Waarborgregeling bij de financiering van uw onderneming.

Klik hier om te weten welke financiële instellingen de Waarborgregeling aanbieden.