Startlening

Neem een vliegende start

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Voor alle starters - natuurlijke personen en rechtspersonen - die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen. Ook voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal bij de start of uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3%. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met Cofinanciering is mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

PMV/z heeft enkele voorwaarden en modaliteiten in verband met Startlening aangepast of verduidelijkt. De aanpassingen slaan op volgende elementen :

 • gehele of gedeeltelijke financiering van de eigen inbreng is enkel nog mogelijk voor aanvragers die bij indienen van de aanvraag een geldig attest Startlening voorleggen; het maximale bedrag van deze financiering van de eigen inbreng is € 10.000;
 • start van een nieuwe zelfstandige activiteit in hoofdberoep na een significante onderbreking (in principe minimaal 2 jaar) van een vroegere activiteit als zelfstandige in hoofdberoep;
 • voorzien van een minimum nettoloon van € 1.000,- per maand (€ 12.000,- per jaar) voor een alleenstaande en € 1.200,- per maand (€ 14.400,- per jaar) voor een koppel;
 • combinatie Startlening en Cofinanciering enkel nog mogelijk indien de aanvrager een geldig attest Startlening kan voorleggen.

De Startlening is bestemd voor alle starters. Dat kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

PMV/z verstaat onder ‘starter’ dat u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan vier jaar uitoefent in hoofdberoep.  

De datum van de vestiging als zelfstandige in hoofdberoep is bepalend voor de berekening van de termijn van 4 jaar. Voor een natuurlijk persoon geldt dat hij zijn zelfstandige activiteit niet langer dan 4 jaar uitoefent in hoofdberoep. Voor een rechtspersoon is de voorgeschiedenis van de vennoten-economische dragers bepalend, namelijk minstens één van de vennoten – economische dragers mag hoogstens 4 jaar gevestigd zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Een natuurlijke persoon die in het verleden zelfstandige was en die na een onderbreking van significante duur (in principe minimaal 2 jaar, het kredietcomité kan hier evenwel ad hoc van afwijken) als loontrekkende, werkloze... een nieuwe zelfstandige activiteit wil opstarten, al dan niet verschillend van de voorgaande, zal ook als starter beschouwd worden. Een ondernemer die reeds langer dan 4 jaar gevestigd is als zelfstandige in hoofdberoep en zich heroriënteert door te starten met een nieuwe activiteit, wordt als starter beschouwd op voorwaarde dat de nieuwe activiteit substantieel verschillend is van de vorige en zich in een andere sector bevindt.

Ook als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep. Ook als student-ondernemer kan u in aanmerking komen voor een Startlening.

U dient zelf uw activiteit of onderneming uit te baten. Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijks beheer waarnemen.

Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaams Gewest, maar investeert u in het Vlaams Gewest, dan komt dat ook in aanmerking.

Als u leent bij PMV/z, dan moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie. Dat betekent dat:

 • u minder dan 250 voltijds equivalenten tewerkstelt;
 • u een jaaromzet heeft van maximum 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • u maakt geen deel uit van een groep die geen kmo meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van werkgelegenheid, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De Startlening is bestemd voor de financiering van alle nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringsbehoeften. Ook voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

PMV/z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal), maar aanvaardt geen aanvragen voor de herfinanciering van leningen bij andere kredietinstellingen, noch voor de herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan drie maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/z niet als een bestaande schuld.

U kunt de Startlening niet gebruiken

 • voor de financiering van investeringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een cliënt worden niet beschouwd als R&D. Voor bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten
 • de financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn (dit is de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) en waarvoor er nog geen tractie in de markt kan aangetoond worden.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV/z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/z komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Startlening ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Omwille van de Europese de-minimisregel kan PMV/z geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

 • de transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (de financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen voor activiteten gericht op export (b.v. een verkoopkantoor in het buitenland).

Ten slotte komen ook tradingactiviteiten niet in aanmerking voor financiering.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
 • 100.000 euro

De eigen inbreng mag geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden ten belope van maximaal 10.000 euro, doch enkel indien de aanvrager een geldig attest Startlening voorlegt bij indiening van de aanvraag.  

Onderstaande tabel verduidelijkt de nieuwe bepaling:

Bedrag SL

Attest sl

ja

attest sl

neen

eigen inbreng (min. vereist) toegelaten financiering van de eigen inbreng (maximum)
30 000 x   7 500 7 500
30 000   x 7 500 niet toegelaten
40 000 x   10 000 10 000
40 000   x 10 000 niet toegelaten
50 000 x   12 500 10 000
50 000   x 12 500 niet toegelaten
60 000 x   15 000 10 000
60 000   x 15 000 niet toegelaten
100000 x   25 000 10 000
100000   X 25 000 niet toegelaten

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro het best op een andere manier gefinancierd worden.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Er kan een periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien worden voor 1 of 2 jaar. 

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt 3% per jaar (3,25% per jaar wanneer de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 1 jaar).

Terugbetaling

U betaalt de Startlening maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen.
Wanneer een vrijstelling van aflossing van kapitaal toegekend werd, betaalt u enkel de interesten terug gedurende die periode. Standaard wordt in principe steeds 1 jaar vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien, doch mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot twee jaar, of ervan afzien en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.
De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
In bepaalde gevallen kan PMV/z toestaan dat de interestbetaling en de terugbetaling van het kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Startlening kunnen andere kredietverstrekkers de lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen. Dat maakt het in principe gemakkelijker om bankfinanciering te bekomen.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake de bewaarborging van de Startlening.

Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan letten wij erop dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk blijven (bijvoorbeeld: met behulp van een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling is beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten. Een solidaire borgstelling van de actieve vennoten wordt gevraagd wanneer (i) hun eigen inbreng in het financieringsproject (te) beperkt is, en/of (ii) de vergoedingen voor de zaakvoerders of bestuurders excessief zijn in verhouding tot de eigen inbreng in het financieringsproject.

Cumulatie

U kunt de Startlening cumuleren met Cofinanciering, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.

Wanneer u Cofinanciering aanvraagt op naam van een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de Startlening en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Begeleiding

We raden startende ondernemers aan om een begeleidingsprogramma te volgen. U kunt hiervoor terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Speciaal voor werkzoekenden

Voor PMV/z is een werkzoekende ofwel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, een niet-werkende werkzoekende of de begunstigde van een leefloon.

U kunt bij de VDAB, of een andere bevoegde instantie, een attest Startlening aanvragen om te bewijzen dat u in aanmerking komt als werkzoekende.

De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar. PMV/z vraagt in dat geval geen waarborgen.

Indien u de zaak of onderneming stopzet, dan kan zelfs een schuld tot 40.000 euro worden kwijtgescholden. U moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting.

In alle andere gevallen van stopzetting moet u de Startlening terugbetalen en kan PMV/z de nodige maatregelen nemen om het bedrag in te vorderen.

U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de vijftien jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Zoals hoger aangegeven, kan u ook de nodige eigen inbreng geheel of gedeeltelijk financieren indien u een geldig attest Startlening kan voorleggen.

Startlening aanvragen

U wil een Startlening aanvragen? Dit kan via de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt of via de verstrekkers van microkredieten. Hieronder vindt u een lijst per provincie.

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via

PMV/z werkt ook samen met Agentschap Innoveren & Ondernemen om u te begeleiden bij uw zoektocht naar financiering. Hebt u nog bijkomende vragen of hebt u op deze pagina niet de juiste financiering gevonden? Dan kunt u voor meer informatie bij hen terecht op het gratis nummer 0800 20 555, info@vlaio.be of  www.vlaio.be

Komt uw aanvraag wel in aanmerking? We maakten een checklist om het u mogelijk te maken een antwoord op die vraag te vinden, en u zo tijd en inspanningen te besparen. Raadpleeg de checklist om te zien of uw aanvraag een kans maakt.

 

 

 

Aanbrengers

U wil een Startlening aanvragen? Neem contact op met onze aanbrengers per provincie.

Aanbrengers Oost-Vlaanderen

The Birdhouse

Jan-Willem Callebaut, Kortrijksesteenweg 1070, 9051 Gent

janwillem@gobirdhouse.com - www.gobirdhouse.com

Microstart Oost-Vlaanderen

Hassan Abo Esmail - 09-277.93.39

gent@microstart.be

Starterslabo Oost-Vlaanderen

Ben Brouckaert, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

09-272.79.04

ben.brouckaert@starterslabo.be - www.starterslabo.be

Unizo Oost-Vlaanderen

Ignace Wils, Nadine Crappéstraat 1/002, 9000 Gent

09-235.49.54

ignace.wils@unizo.be - www.unizo.be

Impulskrediet-Gent

Karen Bluekens - 02-205.17.31

Karen@impulskrediet.be - www.impulskrediet.be

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Celine Janssens, Lammerstraat 18, 9000 Gent - 09-266.14.53

 - www.voka.be/oost-vlaanderen

The Harbour

Kortrijksesteenweg 1170 te 9051 Gent

09-277.03.99

info@theharbour.be - www.theharbour.be

Winwinner

Aelbrecht Van Damme, Port Arthurlaan 11, 9000 Gent

0470-290.214

info@winwinner.be - www.winwinner.be

Vandelanotte Accountancy

Bijenstraat 22, 9051, Gent - 09-381.51.81

info@vandelanotte.be - www.vandelanotte.be

SBB Accountants & Adviseurs

Kortrijksesteenweg 1052C, 9051 Gent

corporatefinance@sbb.be

Wouter Wellens, 09-243.89.70

Moore

Kantoren in Aalst, Gent, Geraardsbergen,

Oudenaarde en Sint-Niklaas

www.moore.be

Resolvus

Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem - 09-395.18.50

www.resolvus.be - letsmeet@resolvus.be

 

Titeca Accountancy

Kantoren in Merelbeke, Gent & Maldegem

www.titeca.be - info@titeca.be

 

Aanbrengers Vlaams-Brabant en Brussel

Unizo Vlaams-Brabant

Els De Wolf

Diestsevest 52-54, 3000 Leuven - 016-28.44.41

vlaamsbrabant@unizo.bewww.unizo.be

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Kris Beterams

bryo.vb@voka.be - www.voka.be

Impulskrediet

Kantoren in Brussel (Piet Callens, Vooruitgangstraat 333/5,

1030 Schaarbeek, piet@impulskrediet.be) en Leuven (Lore Beckers,

lore@impulskrediet.be)

www.impulskrediet.be

Moore

Kantoren in Brussel (Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel)

en Herent (Wilselsesteenweg 103, 3020 Herent)

www.moore.be

 

Microstart Vlaams-Brabant

Aurélien Van Caloen - 03-555.92.95

antwerpen@microstart.be

 

 

SBB Accountants & Adviseurs

Vuurkruisenlaan 2, 3000 Leuven

corporatefinance@sbb.be

Patrick Luyckx,  03-314.38.24

Seppe Peeters,  03-480.20.92

 

Aanbrengers Antwerpen

Aslan Consulting bvba

Hüseyin Aslan, Wittestraat 103, 2020 Antwerpen

03-259.11.20

startlening+@aslan-con.com

www.aslan-con.com

The Harbour

Korte Lozanostraat 20 te 2018 Antwerpen

09-277.03.99

info@theharbour.be - www.theharbour.be

Microstart Antwerpen

Aurélien Van Caloen - 03-555.92.95

antwerpen@microstart.be - www.microstart.be

Meesters Accountants

Marktplein 22, 2110 Wijnegem - 03-380.15.40

onthaal@meesters.be - www.meesters.be

Unizo Antwerpen

Christel Hofkens, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen (Berchem)

03-213.92.50

www.unizo.be

Impulskrediet-Antwerpen

Mevrouw Karen Bluekens

02-205.17.31

www.impulskrediet.be 

Starterslabo Antwerpen

Adri van Aert, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout

03-376.03.90

antw@starterslabo.be

www.starterslabo.be/antwerpen/start-je-eigen-zaak

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen

03-232.22.19

sven.devocht@voka.be

www.voka.be/antwerpen-waasland

MOORE

Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen

www.moore.be

SBB Accountants & Adviseurs

Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout

corporatefinance@sbb.be

Patrick Luyckx,  03-314.38.24

Seppe Peeters,  03-480.20.92

Lambregts & Robben Accountants | Adviseurs

Schorvoortstraat 11, 2300 Turnhout

014-43.96.60

info@lambregts.be

www.lambregts.be

Horeca Partners

Desguinlei 184, 2018 Antwerpen

03-260.60.90

info@horecapartners.be

www.horecapartners.be

Vandelanotte Accountancy

Posthofbrug 6/4, 2600 Berchem

03-320.97.97

info@vandelanotte.be

www.vandelanotte.be

Voka Mechelen-Kempen

Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel

O.L.Vrouwestraat 85, 2500 Mechelen

www.voka.be/mechelen-kempen

startlening.mk@voka.be

 

Aanbrengers Limburg

Stebo vzw

Hans Van Wonterghem

Windekestraat 1, 3600 Genk - 089-32.95.30

onthaal@stebo.bewww.stebo.be

Unizo Limburg

Annick De Bruyn

Maastrichtersteenweg 254/3, 3500 Hasselt - 011-26.30.96

www.unizo.be - begeleiding@unizo.be

Voka – Kamer van Koophandel Limburg

Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt

edith.magyar@voka.be - www.voka.be/limburg

Impulskrediet-Genk

Karen Bluekens - 02/205.17.31

www.impulskrediet.be

SBB Accountants & Adviseurs

Kempische Steenweg 311 bus 2.06, 3500 Hasselt

corporatefinance@sbb.be

Patrick Luyckx,  03-314.38.24

Seppe Peeters,  03-480.20.92

 

 

Moore

Kantoren in Hasselt (Ilgatlaan 21, 3500 Hasselt) en

Pelt (Leopoldlaan 100, 3900 Pelt)

www.moore.be

Microstart Limburg

Aurélien Van Caloen - 03-555.92.95

antwerpen@microstart.be - www.microstart.be

 

Aanbrengers West-Vlaanderen

Unizo West-Vlaanderen - Andreas Verledens, andreas.verledens@unizo.bewww.unizo.be

Impulskrediet-Kortrijk - Ben Peeters, Ben@impulskrediet.bewww.impulskrediet.be

Starterslabo West-Vlaanderen - David Van Hijfte, david.van.hijfte@starterslabo.bewww.starterslabo.be

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen - info.wvl@voka.bewww.voka.be/west-vlaanderen

Microstart - gent@microstart.be, www.microstart.be

Vandelanotte Accountancyinfo@vandelanotte.be, www.vandelanotte.be

Moore - www.moore.be 

Titeca Accountancy - info@titteca.be, www.titeca.be

 

Aanvraag via een kredietinstelling

Een aanvraag voor Startlening mag ook gebeuren door de volgende kredietinstellingen waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft

Bank  J. Van Breda & C°

Belfius Bank

Beobank

BNP Paribas Fortis

Crelan

ING

KBC Bank

Hefboom cvba 

Triodos bank

De financiering via een Startlening wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De Startlening geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit. De begunstigden van de steun van de Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility genieten ook de financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het Creative Europe Programme.

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/z werkt voor de Startlening samen met verschillende aanbrengers. Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies bij de voorbereiding van uw aanvraag. Zij helpen u ook uw dossier samenstellen en indienen. In de verschillende provincies kunt u de aanbrenger van uw voorkeur contacteren. 

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger het voor u indienen. U kunt dat natuurlijk ook zelf doen, bij voorkeur via mail op participatiefonds@pmv.eu of per post op ons algemeen contactadres.

04

Analyse

Een PMV/z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen en ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Hij neemt met u contact op om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken.

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is, wordt u de reden meegedeeld.

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering, kan daarvoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Ons team staat voor u klaar

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Wit

Kredietanalist

Emmanuel Damman

Hoofd bedrijfsleningen

Ellen Degreve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Hoofd backoffice & dienstverlening

Wim D'hoe

Dossierbeheerder

Johan Laes

Dossierbeheerder

Benjamin Vancraenenbroeck

Dossierbeheerder

Ann Van de Broeck

Dossierbeheerder

Davy De Nutte

Dossierbeheerder

Nick Wouters

Dossierbeheerder

Maarten Neyens

Dossierbeheerder

Carine Carlier

Dossierbeheerder

Niet de geschikte financieringsoplossing voor u?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.