Startlening

Neem een vliegende start

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Voor alle starters - natuurlijke personen en rechtspersonen - die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat

Voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen. Ook voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal bij de start of uitbouw van uw activiteit.

Kenmerken

Het maximumbedrag is 100.000 euro aan een vaste rentevoet van 3%. De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Cumuleren met Cofinanciering is mogelijk.

Wie komt in aanmerking?

PMV/z heeft enkele voorwaarden en modaliteiten in verband met Startlening aangepast of verduidelijkt. De aanpassingen slaan op volgende elementen :

 • gehele of gedeeltelijke financiering van de eigen inbreng is enkel nog mogelijk voor aanvragers die bij indienen van de aanvraag een geldig attest Startlening voorleggen; het maximale bedrag van deze financiering van de eigen inbreng is € 10.000;
 • start van een nieuwe zelfstandige activiteit in hoofdberoep na een significante onderbreking (in principe minimaal 2 jaar) van een vroegere activiteit als zelfstandige in hoofdberoep;
 • voorzien van een minimum nettoloon van € 1.000,- per maand (€ 12.000,- per jaar) voor een alleenstaande en € 1.200,- per maand (€ 14.400,- per jaar) voor een koppel;
 • combinatie Startlening en Cofinanciering enkel nog mogelijk indien de aanvrager een geldig attest Startlening kan voorleggen.

De Startlening is bestemd voor alle starters. Dat kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

PMV/z verstaat onder ‘starter’ dat u uw zelfstandige activiteit nog niet langer dan vier jaar uitoefent in hoofdberoep. Bent u een natuurlijke persoon, dan houdt dat in dat u ofwel nog nooit hebt gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep, ofwel dat u uw huidige zelfstandige activiteit ten hoogste vier jaar uitoefent in hoofdberoep. Hetzelfde geldt voor een rechtspersoon, waarbij we rekening houden met de voorgeschiedenis van de vennoten.

Als u in het verleden zelfstandige in hoofdberoep was, zal u na een onderbreking van significante duur (in principe minimaal 2 jaar) als loontrekkende, werkloze... ook als starter beschouwd worden als u opnieuw een zelfstandige activiteit wenst op te starten, al dan niet verschillend van de vorige. 

Ook als stagiair in het kader van de uitoefening van een vrij beroep komt u in aanmerking, mits u zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep. Ook als student-ondernemer kan u in aanmerking komen voor een Startlening.

U dient zelf uw activiteit of onderneming uit te baten. Indien u een vennootschap opricht, moet u in principe meerderheidsaandeelhouder zijn en het dagelijks beheer waarnemen.

Als aanvrager woont u in het Vlaams Gewest of is uw maatschappelijke zetel er gevestigd en kunt u investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt uw woonplaats of uw maatschappelijke zetel niet in het Vlaams Gewest, maar investeert u in het Vlaams Gewest, dan komt dat ook in aanmerking.

Als u leent bij PMV/z, dan moet u beantwoorden aan de Europese kmo-definitie. Dat betekent dat:

 • u minder dan 250 voltijds equivalenten tewerkstelt;
 • u een jaaromzet heeft van maximum 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro;
 • u maakt geen deel uit van een groep die geen kmo meer is op basis van de regels van de partner- en verbonden ondernemingen voor deelnemingen vanaf 25% (aanbeveling van de Europese Commissie van 6/5/2003).

Uw onderneming wordt niet meer als kmo beschouwd indien ze gedurende twee opeenvolgende boekjaren niet meer beantwoordt aan het criterium van werkgelegenheid, jaaromzet of balanstotaal. Indien het aantal voltijdse equivalenten echter 250 eenheden of meer bereikt, komt PMV/z niet tussen, ook al zijn de andere criteria niet overschreden.

Vzw's kunnen in aanmerking komen voor zover zij minstens de helft van hun inkomsten behalen uit normale economische activiteiten.

Wat komt in aanmerking?

De Startlening is bestemd voor de financiering van alle nieuwe materiële, immateriële en financiële investeringsbehoeften. Ook voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.

PMV/z financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal), maar aanvaardt geen aanvragen voor de herfinanciering van leningen bij andere kredietinstellingen, noch voor de herfinanciering of betaling van andere bestaande schulden, al dan niet achterstallig. Een openstaande schuld van minder dan drie maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV/z niet als een bestaande schuld.

U kunt de Startlening niet gebruiken

 • voor de financiering van investeringen in het kader van onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor ondernemingen in ontwikkelingsfase. Aanpassingen aan producten of diensten in functie van concrete behoeften van een cliënt worden niet beschouwd als R&D. Voor bestaande ondernemingen met een bewezen trackrecord van gunstige resultaten, kan wel financiering van bedrijfskapitaal voor R&D-doeleinden overwogen worden, dit in het kader van de uitbreiding van hun activiteiten
 • de financiering van producten en/of diensten die nog niet commercialiseerbaar zijn (dit is de succesvolle afronding van de testfase, de technische testen van het prototype en dergelijke) en waarvoor er nog geen tractie in de markt kan aangetoond worden.

Voor uw investeringen in onroerende goederen komt PMV/z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik. Het beroepsgedeelte van uw onroerend goed moet blijken uit een expertiseverslag. PMV/z komt niet tussen voor vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt.

U kunt met de Startlening ook de overname van een (deel van een) handelsfonds financieren, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap. In dat laatste geval moet u de meerderheid van de aandelen overnemen of meerderheidsaandeelhouder worden, en moet de overnemer het dagelijks beheer uitoefenen.

Omwille van de Europese de-minimisregel kan PMV/z geen leningaanvragen aanvaarden voor de volgende doeleinden:

 • de transportsector: leningen voor de financiering van rollend materieel bestemd voor vervoer van goederen voor rekening van derden (de financiering van een autobus, ambulance of taxi is wel toegelaten);
 • landbouwactiviteiten;
 • financieringsaanvragen voor activiteten gericht op export (b.v. een verkoopkantoor in het buitenland).

Ten slotte komen ook tradingactiviteiten niet in aanmerking voor financiering.

Leningkenmerken

Maximumbedrag

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

 • 4 maal de eigen inbreng. Dit bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
 • 100.000 euro

De eigen inbreng mag geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden ten belope van maximaal 10.000 euro, doch enkel indien de aanvrager een geldig attest Startlening voorlegt bij indiening van de aanvraag.  

Onderstaande tabel verduidelijkt de nieuwe bepaling:

Bedrag SL

Attest sl

ja

attest sl

neen

eigen inbreng (min. vereist) toegelaten financiering van de eigen inbreng (maximum)
30 000 x   7 500 7 500
30 000   x 7 500 niet toegelaten
40 000 x   10 000 10 000
40 000   x 10 000 niet toegelaten
50 000 x   12 500 10 000
50 000   x 12 500 niet toegelaten
60 000 x   15 000 10 000
60 000   x 15 000 niet toegelaten
100000 x   25 000 10 000
100000   X 25 000 niet toegelaten

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro het best op een andere manier gefinancierd worden.

Looptijd

De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar. Er kan een periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien worden voor 1 of 2 jaar. 

Intrestvoet

De intrestvoet is vast en bedraagt 3% per jaar (3,25% per jaar wanneer de periode van vrijstelling van aflossing van kapitaal langer is dan 1 jaar).

Terugbetaling

U betaalt de Startlening maandelijks terug aan de hand van constante aflossingen.
Wanneer een vrijstelling van aflossing van kapitaal toegekend werd, betaalt u enkel de interesten terug gedurende die periode. Standaard wordt in principe steeds 1 jaar vrijstelling van aflossing van kapitaal voorzien, doch mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot twee jaar, of ervan afzien en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.
De terugbetaling van het kapitaal start na afloop van de vrijstellingsperiode voor kapitaalaflossing. Die eventuele vrijstellingsperiode begint te lopen vanaf de eerste maand van effectieve opname.
In bepaalde gevallen kan PMV/z toestaan dat de interestbetaling en de terugbetaling van het kapitaal gebeuren op driemaandelijkse basis.

Achtergesteld

Door het achtergestelde karakter van de Startlening kunnen andere kredietverstrekkers de lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen. Dat maakt het in principe gemakkelijker om bankfinanciering te bekomen.

Waarborgen

PMV/z stelt zich soepel op inzake de bewaarborging van de Startlening.

Dit aspect wordt project per project geëvalueerd, zoals gebruikelijk is in de financiële sector. De waarborgen worden bepaald in functie van het kredietrisico en slaan enkel op de elementen die betrekking hebben op het project. Indien er waarborgen worden gevraagd, dan letten wij erop dat de kosten ervan voor de klant zo beperkt mogelijk blijven (bijvoorbeeld: met behulp van een hypothecair mandaat in plaats van een hypothecaire inschrijving). Solidaire borgstelling is beperkt tot de borgstelling van de actieve vennoten.

Cumulatie

U kunt de Startlening cumuleren met Cofinanciering, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350.000 euro.

Wanneer u Cofinanciering aanvraagt op naam van een vennootschap, moet u de tegenwaarde van de Startlening en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Begeleiding

We raden startende ondernemers aan om een begeleidingsprogramma te volgen. U kunt hiervoor terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (www.vlaio.be).

Speciaal voor werkzoekenden

Voor PMV/z is een werkzoekende ofwel een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, een niet-werkende werkzoekende of de begunstigde van een leefloon.

U kunt bij de VDAB, of een andere bevoegde instantie, een attest Startlening aanvragen om te bewijzen dat u in aanmerking komt als werkzoekende.

De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar. PMV/z vraagt in dat geval geen waarborgen.

Indien u de zaak of onderneming stopzet, dan kan zelfs een schuld tot 40.000 euro worden kwijtgescholden. U moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting.

In alle andere gevallen van stopzetting moet u de Startlening terugbetalen en kan PMV/z de nodige maatregelen nemen om het bedrag in te vorderen.

U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de vijftien jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Zoals hoger aangegeven, kan u ook de nodige eigen inbreng geheel of gedeeltelijk financieren indien u een geldig attest Startlening kan voorleggen.

Startlening aanvragen

U wil een Startlening aanvragen? Dit kan via de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt of via de verstrekkers van microkredieten. Hieronder vindt u een lijst per provincie.

Rechtstreeks indienen bij PMV/z is eveneens mogelijk via

PMV/z werkt ook samen met Agentschap Innoveren & Ondernemen om u te begeleiden bij uw zoektocht naar financiering. Hebt u nog bijkomende vragen of hebt u op deze pagina niet de juiste financiering gevonden? Dan kunt u voor meer informatie bij hen terecht op het gratis nummer 0800 20 555, info@vlaio.be of  www.vlaio.be

Aanbrengers

U wil een Startlening aanvragen? Neem contact op met onze aanbrengers per provincie.

Aanbrengers West-Vlaanderen

Unizo West-Vlaanderen

Koningin Astridlaan 29

8200 Brugge

Telefoon: 010/690.090

westvlaanderen@startersservice.be

http://www.unizo.be/

Impulskrediet-Kortrijk

De heer Ben Peeters

Telefoon: 02/205.17.20

www.impulskrediet.be

Starterslabo West-Vlaanderen

De heer Bruno Bakeroot 

Spinnerijstraat 107

8500 Kortrijk

Telefoon : 056/23.70.30

bruno.bakeroot@starterslabo.be

www.starterslabo.be

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A

8500 Kortrijk

info.wvl@voka.be

www.voka.be/west-vlaanderen

 

Aanbrengers Oost-Vlaanderen

The Birdhouse

De heer Niels Desot

Kortrijksesteenweg 1070

9051 Gent

Telefoon : 0494.48.85.95

niels@gobirdhouse.com

www.gobirdhouse.com

 

Microstart - Kantoor Gent

De heer Lens Lapauw

Partnerships, fundraising & advocacy

Voormuide 41

9000 Gent

Telefoon: 09/277.93.39 - 0487. 32 58 51

www.microstart.be

Starterslabo Oost-Vlaanderen

De heer Ben Brouckaert

Kerkstraat 108

9050 Gentbrugge

Telefoon: 09/272.79.00

www.starterslabo.be

Unizo Oost-Vlaanderen

De heer Ignace Wils

Nadine Crappéstraat 1/002

9000 Gent

Telefoon: 09/235 49 54

www.unizo.be

Impulskrediet-Gent

Mevrouw Karen Bluekens

Telefoon: 02/205.17.20

Karen@impulskrediet.be

www.impulskrediet.be

Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Lammerstraat 18

9000 Gent

Mevrouw Celine Janssens

09/266.14.53

www.voka.be/oost-vlaanderen

Hermans KMO Advisory & Support

De heer Frans Hermans

Burgemeester Lemmenstraat 21

9220 Hamme

Telefoon: 0474 13.12.27

kmo.advisory@yahoo.com

Winwinner

De heer Aelbrecht Van Damme

Port Arthurlaan 11

9000 Gent

Telefoon : 0472.58.51.09

e-mail : info@winwinner.be

www.winwinner.be

 

Aanbrengers Vlaams-Brabant en Brussel

Unizo Leuven

Els De Wolf

Diestsevest 52-54

3000 Leuven

Telefoon: 016/28.44.41

els.dewolf@unizo.be

www.unizo.be

 

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Julie Haubourdin

Coördinator Bryo

Tiensevest 170

3000 Leuven

Telefoon: 016/89.19.83

julie.haubourdin@voka.be 

www.voka.be

Impulskrediet-Brussel

De heer Piet Callens

Vooruitgangstraat 333/5

1030 Schaarbeek

piet@impulskrediet.be

www.impulskrediet.be

Impulskrediet-Leuven

De heer Ben Peeters

Telefoon: 02/205.17.20

ben@impulskrediet.be

www.impulskrediet.be

Microstart - kantoor Brussel

De heer Lens Lapauw

Partnerships, fundraising & advocacy

Fiennestraat 77

1070 Brussel

Telefoon: 02/888.61.00 - 0487.32 58 51 

brussel@microstart.be

www.microstart.be

 

Aanbrengers Antwerpen

Aslan Consulting bvba

De heer Hüseyin Aslan

Wittestraat 103

2020 Antwerpen

Telefoon : 03.259.11.20

e-mail: startlening+@aslan-con.com

www.aslan-con.com

Hermans KMO Advisory & Support

De heer Frans Hermans

Burgemeester Lemmensstraat 21

9220 Hamme

Telefoon : 0474.13.12.27

e-mail: kmo.advisory@yahoo.com

 

Microstart - kantoor Antwerpen

De heer Lens Lapauw

Partnerships, fundraising & advocacy

Dambruggestraat 26

2060 Antwerpen

Telefoon : 03/555.92.95 - 0487.32 58 51

e-mail: antwerpen@microstart.be 

www.microstart.be

 

Unizo Antwerpen

Mevrouw Annelies Verspeelt

Oude Leeuwenrui 25

2000 Antwerpen

Telefoon: 03/213.92.50

annelies.verspeelt@unizo.be

www.unizo.be

 

Impulskrediet-Antwerpen

Mevrouw Karen Bluekens

Telefoon: 02/205.17.20

  

www.impulskrediet.be 

 

 

Starterslabo Antwerpen

De heer Adri van Aert

Lange Winkelhaakstraat 26

2060 Antwerpen

Telefoon: 03.213.28.81

antw@starterslabo.be

www.starterslabo.be/antwerpen/start-je-eigen-zaak

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Markgravestraat 12

2000 Antwerpen

Telefoon : 03.232.22.19

melanie.nolens@voka.be 

www.voka.be/antwerpen-waasland

Voka – Kamer van Koophandel Kempen

Kleinhoefstraat 9

2440 Geel

www.voka.be/kempen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen

O.L. Vrouwestraat 85

2800 Mechelen

Telefoon: 015.45.10.20

carolien.jans@voka.be

www.voka.be/mechelen

Aanvraag via een kredietinstelling

Een aanvraag voor Startlening mag ook gebeuren door de volgende kredietinstellingen waarmee PMV/z een samenwerkingsovereenkomst heeft

Bank  J. Van Breda & C°

Belfius Bank

Beobank

BNP Paribas Fortis

Crelan

ING

Bank Nagelmackers

KBC Bank

Hefboom cvba 

Triodos bank

De financiering via een Startlening wordt mogelijk gemaakt dankzij de waarborg van COSME en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat werd opgericht binnen het Investeringsplan voor Europa. EFSI wil het financieren en realiseren van productieve investeringen binnen de Europese Unie ondersteunen en een betere toegang tot financiering verzekeren.

De Startlening geniet de steun van de Europese Unie onder de leninggarantiefaciliteit. De begunstigden van de steun van de Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility genieten ook de financiële ondersteuning van de Europese Unie onder het Creative Europe Programme.

Hoe ga je te werk?

01

Ondernemingsplan

Een succesvolle zaak begint bij een goed ondernemingsplan. Zo houdt u een goed overzicht op de verschillende stappen om uw bedrijf te doen evolueren. Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan en geeft aan of uw zaak financieel haalbaar is. 

02

Aanbrenger

PMV/z werkt voor de Startlening samen met verschillende aanbrengers. Zij kunnen u helpen uw ondernemingsplan op te stellen en geven u advies bij de voorbereiding van uw aanvraag. Zij helpen u ook uw dossier samenstellen en indienen. In de verschillende provincies kunt u de aanbrenger van uw voorkeur contacteren. 

03

Indiening

Zodra uw ondernemingsplan op punt staat, kan de aanbrenger het voor u indienen. U kunt dat natuurlijk ook zelf doen, bij voorkeur via mail op participatiefonds@pmv.eu of per post op ons algemeen contactadres.

04

Analyse

Een PMV/z-analist zal uw aanvraag grondig bestuderen en ter beslissing voorleggen aan het kredietcomité. Hij neemt met u contact op om bijkomende vragen te stellen of om bepaalde zaken te laten verduidelijken.

05

Beslissing

De kredietanalist legt zijn evaluatie van uw dossier voor aan een het kredietcomité dat minstens éénmaal per week samenkomt en dat beslist over de goedkeuring van uw dossier. Bij goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u een leningvoorstel. Bij een weigering ontvangt u schriftelijk de elementen van weigering. Indien uw dossier niet-ontvankelijk is, wordt u de reden meegedeeld.

06

Feedback herindiening

Na weigering of niet-ontvankelijkheid kan u uw aanvraag opnieuw indienen met informatie die de elementen van weigering of niet-ontvankelijkheid weerlegt. Ook een herwerkt ondernemingsplan, dat rekening houdt met de redenen voor weigering, kan daarvoor dienen. Op basis van de nieuwe elementen kan beslist worden de lening alsnog toe te kennen of definitief te weigeren.

Ons team staat voor u klaar

Kristel Raes

Supervisor Kredietanalist

Tom De Keersmaecker

Supervisor Kredietanalist

Isabelle De Haes

Senior kredietanalist

Ellen Degreve

Kredietanalist

Luc Dumarey

Kredietanalist

Kjell Verley

Kredietanalist

Petra Geerdens

Manager Back Office

Wim D'hoe

Beheerder Back Office

Johan Laes

Beheerder Back Office

Benjamin Vancraenenbroeck

Beheerder Back Office

Ann Van de Broeck

Beheerder Back Office

Niet de geschikte financieringsoplossing voor u?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.