Vriendenaandeel

Spaargeld voor ondernemers

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Een natuurlijke persoon kan het eigen vermogen van een Vlaamse kmo versterken door een of meerdere Vriendenaandelen te onderschrijven en te volstorten. De vennootschap die de Vriendenaandelen uitgeeft, kan bij de oprichting of in een latere fase tot 300.000 euro vers geld ophalen.

Voor wat

Met het Vriendenaandeel wordt Vlaams spaargeld geactiveerd en geïnjecteerd in de economie. De vennootschap die de Vriendenaandelen uitgeeft, gebruikt de ontvangen bedragen voor zijn beroepsdoeleinden.

Kenmerken

Een Vriendenaandeel is een aandeel op naam en vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal of het eigen vermogen van een vennootschap. De Vriendenaandeelhouder die maximaal 75.000 euro aan Vriendenaandelen en Winwinleningen verstrekt, ontvangt een belastingkrediet van 2,5%. De emittent kan zo zijn eigen vermogen met 300.000 euro verstevigen.

Beide partijen winnen erbij.

Met het Vriendenaandeel kun je als particulier tot 75.000 euro investeren in een vennootschap met een Vlaamse exploitatiezetel. In ruil ontvang je tot maximaal 5 jaar een fiscaal voordeel van 2,5% per jaar. Als onderneming kun je op die manier tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen. Vriendenaandelen kunnen gecombineerd worden met Winwinleningen tot een plafond van 75.000 euro (voor de Vriendenaandeelhouder-kredietgever) en 300.000 euro (voor de emittent-kredietnemer). Via een Winwinlening verzwaart de leninglast, via het Vriendenaandeel niet.

Wat is een Vriendenaandeel en wat is het doel?

Om de spaargelden van de Vlaming te activeren, heeft de Vlaamse regering beslist om een fiscaal voordeel toe te kennen aan wie bereid is het kapitaal van Vlaamse ondernemingen te versterken. Daartoe werd het decreet over de Winwinlening gewijzigd (de leningbedragen werden verhoogd, de looptijd werd versoepeld...) en uitgebreid met het Vriendenaandeel. Om kmo's bijkomend te steunen heeft de Vlaamse regering beslist om een belastingkrediet van 2,5% toe te kennen aan Vlaamse belastingplichtigen (natuurlijke personen) die in ruil voor Vriendenaandelen vers kapitaal injecteren in Vlaamse vennootschappen.

Wat is een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel?

Een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel is een schriftelijke verklaring waarin de partijen bevestigen dat de Vriendenaandeelhouder door middel van een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent, in overeenstemming met de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Het is niet zozeer een echte overeenkomst maar veeleer een schriftelijke bevestiging van een reeds eerder voltrokken rechtsfeit nl. een inbreng van vers geld in een Vlaamse vennootschap. Meer informatie over hoe je de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel kunt opmaken vind je bij het lemma 'een uitgifteovereenkomst opmaken'. De uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel moet worden opgemaakt binnen een termijn van 3 maanden na de volstorting.

 

Aan welke voorwaarden moet de Vriendenaandeelhouder voldoen?

De Vriendenaandeelhouder (VAH) voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • hij is een natuurlijke persoon die handelt buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
 • hij is geen werknemer van de emittent;
 • hijzelf, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner mogen niet benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat hebben in de emittent;
 • hijzelf, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner mogen niet meer dan 10% van de aandelen (of converteerbare effecten) en van de stemrechten bezitten;
 • hijzelf, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner mogen 24 maanden voorafgaand aan de volstorting van het Vriendenaandeel niet uit het vennootschapsvermogen van de emittent getreden zijn;

Om te kunnen genieten van het fiscale voordeel moet de VAH onderworpen zijn aan de personenbelasting zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest.

Aan welke voorwaarden moet de emittent voldoen?

De emittent voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • de emittent heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
 • de emittent is een KMO, vennootschap met rechtspersoonlijkheid;
 • de emittent is geen belegging-, thesaurie- of financieringsvennootschap (*);
 • de emittent is geen immo-vennootschap voor eigen onroerend goed of waarin de Vriendenaandeelhouder, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of hun kinderen een bestuursmandaat bekleden of hieruit inkomsten hebben (*);
 • de emittent is geen managementvennootschap (*);
 • de emittent is geen beursgenoteerde vennootschap;
 • de emittent heeft geen vermindering van het maatschappelijke vermogen doorgevoerd  24 maanden voorafgaand aan de volstorting;
 • de emittent heeft geen bindingen met of doet geen betalingen (+100.000 euro ) aan vennootschappen gevestigd in fiscale paradijzen (*);
 • de emittent koopt geen eigen aandelen in, noch voert hij een kapitaalvermindering, een andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen door (*).

(*) Voorwaarden aan te houden gedurende 60 maanden na volstorting.

 

 

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan het Vriendenaandeel en de uitgifteovereenkomst?

Dit zijn de voorwaarden:

 • het moet gaan om inbreng van vers geld;
 • leningen en converteerbare effecten die omgezet worden in aandelen komen niet in aanmerking;
 • de Vriendenaandeelhouder kan voor maximaal 75.000 euro Vriendenaandelen onderschrijven en volstorten;
 • de volstorting mag niet gebeurd zijn voor 11 februari 2021;
 • de emittent kan voor maximum 300.000 euro Vriendenaandelen uitgeven;
 • cumul met Winwinlening is mogelijk tot beloop van bovengemelde bedragen;
 • de ontvangen gelden zijn uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden;
 • de ontvangen bedragen mogen niet gebruikt worden voor uitkeringen van dividenden, liquidatiereserves, de aankoop van aandelen of het verstrekken van leningen;
 • een Winwinlening kan niet gebruikt worden voor volstorting van Vriendenaandeel;
 • een cumul van dezelfde gelden met de federale taxshelterregeling is niet mogelijk.

De uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel moet volgende elementen bevatten:

 • de identificatiegegevens van de partijen;
 • de prijs per aandeel;
 • het aantal onderschreven Vriendenaandelen;
 • de stemrechten verbonden aan een Vriendenaandeel;
 • het totaal aantal bestaande aandelen (vóór de uitgifte);
 • het totaal aantal bestaande stemrechten (vóór de uitgifte);
 • een verslag over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen, dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Hou deze gegevens klaar bij het opmaken van de uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel.

Verder verklaren de partijen in de overeenkomst dat voldaan is aan de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening en de uitvoeringsbesluiten ervan en erkennen het bijkomend controlerecht (door Vlaio) op het naleven van de voorwaarden.

De uitgifteovereenkomst en het verslag over de uitgifteprijs moeten ondertekend worden binnen een periode van 3 maand na de volstorting van de Vriendenaandelen. De uitgifteovereenkomst moet vervolgens worden aangeboden ter registratie (   of PMV/z-Waarborgen NV Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel) samen met een getekend verslag binnen de 3 maand na ondertekening van de uitgifteovereenkomst. Binnen de maand volgt dan de registratie of de weigering.

Voor het opstellen van een geldige uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel ga je naar het lemma 'een uitgifteovereenkomst opmaken'.

Wat is het fiscale voordeel?

Er geldt voor het Vriendenaandeel een jaarlijks fiscaal voordeel van 2,5% op het gestorte bedrag, voor maximaal 5 jaar. De berekening gebeurt per dag vanaf de datum van de volstorting. Er is geen eenmalig belastingkrediet. De belastingplichtige houdt de registratiebrief, de uitgifteovereenkomst en het verslag ter beschikking van de fiscus en het controleorganisme.

Het fiscale voordeel vervalt op de dag van:

 • het faillissement emittent;
 • de beslissing van ontbinding (emittent);
 • de overdracht van (deel van) de Vriendenaandelen;
 • het overlijden van Vriendenaandeelhouder.
   

Veel gestelde vragen

Is een Vriendenaandeel ook mogelijk bij oprichting van een vennootschap?

Ja.

Wanneer moet de uitgifteovereenkomst ondertekend worden?

De uitgifteovereenkomst moet binnen een periode van 3 maanden na de volstorting van de gelden worden opgesteld en ondertekend.

Wat is de datum van de volstorting?

Dat is de dag waarop de emittent beschikt over de fondsen. De volstorting mag niet zijn gebeurd voor 11 februari 2021.

Welke vennootschapsvormen komen in aanmerking als emittent?

Enkel vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen Vriendenaandelen uitgeven:

 • NV;
 • BV;
 • CV;
 • Europese (coöperatieve) vennootschap;
 • Europees economische samenwerkingsverband;
 • Landbouwondernemingen (o.v.v. VOF of CommV);
 • VOF;
 • CommV.

Kunnen niet optreden als emittent:

 • een natuurlijke persoon;
 • maatschap;
 • VZW;
 • (private) stichting (van openbaar nut);
 • feitelijke vereniging.

Wat met het verslag van de revisor of externe accountant?

Er moet een verslag zijn over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant (die niet in loondienst is van de emittent). Die beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de Vriendenaandeelhouder over zijn beslissing om te investeren, voor te lichten. Hij voegt dus geen bijkomende verplichtingen aan het verslag toe, noch spreekt hij zich uit over de opportuniteit van de transactie.

Kan ik gelijktijdig een Winwinlening en een uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel sluiten?

Je kunt het kapitaal van de vennootschap versterken door een Winwinlening of de volstorting van Vriendenaandelen. Het globale bedrag waarvoor je een jaarlijks belastingkrediet geniet is echter beperkt tot 75.000 euro. Via Winwinleningen mag je niet meer dan 5% van de aandelen bezitten van de kredietgever. Als Vriendenaandeelhouder mag je niet meer dan 10% van de aandelen van de emittent bezitten. Indien je beide wil combineren, wat kan, moet je rekening houden met die voorwaarden.

Kan ik naast de Winwinlening en de uitgifteovereenkomst Vriendenaandelen de Vlaamse ondernemingen nog extra helpen?

Dit is mogelijk, maar bijkomende leningen en inschrijvingen op aandelen die het plafond van 75.000 euro zouden overschrijden komen niet in aanmerking voor het fiscale voordeel van het Vlaamse Gewest.

 

Wetgevend kader

De voorwaarden waaraan de Vriendenaandeelhouder, de emittent (= de vennootschap die de Vriendenaandelen uitgeeft) en de uitgifteovereenkomst moeten voldoen zijn hier terug te vinden:

Een uitgifteovereenkomst opmaken

Je kunt de uitgifteovereenkomst gemakkelijk online opmaken. Hou de volgende gegevens in elk geval klaar:

 • de identificatiegegevens (o.m. rijksregisternummer, KBO-nummer, adresgegevens...) van de Vriendenaandeelhouder, de emittent en van de bestuurder die de emittent rechtsgeldig kan verbinden;
 • de prijs per aandeel;
 • het aantal onderschreven Vriendenaandelen;
 • de stemrechten verbonden aan een Vriendenaandeel;
 • het totaal aantal bestaande aandelen (vóór deze uitgifte);
 • het totaal aantal bestaande stemrechten (vóór deze uitgifte);
 • een verslag over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen dat positief beoordeeld is door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

Uitgifteovereenkomst opmaken.

De ondertekende Uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel en het verslag over de uitgifteprijs kan digitaal ter registratie aangeboden worden aan vriendenaandeel@pmv.eu.

Een model van uitgifteovereenkomst Vriendenaandeel met alle verplichte gegevens is raadpleegbaar.

 

Hoe ga je te werk?

01

Spaargeld activeren

Om je spaargeld te activeren, heeft de Vlaamse regering beslist om een fiscaal voordeel toe te kennen wanneer je bereid bent het kapitaal van Vlaamse ondernemingen te versterken.

02

Intekenen op aandelen

Als Vriendenaandeelhouder teken je door middel van een kapitaalinbreng in op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent, in overeenstemming met de voorwaarden van het decreet van 19 mei 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vriendenaandelen moeten worden volstort (niet voor 11 februari 2021). Tevens moet er een verslag worden gemaakt over de uitgifteprijs van de Vriendenaandelen dat positief moet worden beoordeeld  door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

03

Uitgifteovereenkomst opmaken

De Vriendenaandeelhouder en de emittent bevestigen in een uitgifteovereenkomst dat de Vriendenaandeelhouder door een kapitaalinbreng heeft ingetekend op nieuw uitgegeven aandelen van de emittent. De overeenkomst moet worden opgemaakt en ondertekend binnen 3 maand na de volstorting van de Vriendenaandelen samen met het verslag. 

 

04

Registratie

Na de opmaak van de uitgifteovereenkomst volgt de registratie of de weigering ervan binnen 1 maand.

 

 

Contacteer ons

Bel ons op 02/229.52.77 of mail naar vriendenaandeel@pmv.eu.

Alex De Ridder

Account Bedrijfsinvesteringen

Carine Van Yper

Auditor

Christel De Goeyse

Adviseur

Christ'll Mattens

Adviseur

Danny Goetschalckx

Manager financiën en kwaliteit

Eric Ramaekers

Process Manager

Greta Leeten

Auditor

Martine Mertens

Dossierbeheerder

Jan Verbelen

Auditor Loan Guarantees

Liesbet De Koster

Adviseur

Peter Sleeckx

Hoofd waarborgbeheer

Renate Verhoeven

Manager waarborgen

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.