Winwinlening

Iedereen wint erbij.

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

Voor wat

De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige.

Kenmerken

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar. Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen.
De rentevoet voor 2020 bedraagt maximum 1,75% en minimum 0,875%.

Madam Bakster en de Winwinlening

Beide partijen winnen erbij.

Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet.

Een Winwinlening indienen


1. Online aanvragen

Op deze website kunt u online een aanvraag indienen voor een Winwinlening.
 

2. Afdruk

Maak na de online verzending een afdruk van de akte en van de aflossingstabel.
 

3. Onderteken en verzend

Onderteken de akte en de aflossingstabel en verstuur ze bij voorkeur digitaal naar winwinlening@pmv.eu

 

Indien u niet in de mogelijkheid bent om de documenten digitaal over te maken kunnen ze verstuurd worden naar:

Winwinlening

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

 

4. Opgelet: roerende voorheffing

Bij betaling van de verschuldigde interesten moet de kredietnemer de roerende voorheffing van 30% inhouden, en doorstorten naar de dienst van de Roerende Voorheffing. (Zie Betaling van de roerende voorheffing.)

 

5. Belastingen

Belastingschuldigen die hun fiscale woonplaats hebben in het Vlaams Gewest
versturen de papieren aangifte (273) naar:

Centraal Taxatiekantoor Gent - Vennootschappen
Gaston Crommenlaan 6
9050 Ledeberg

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

De kredietgever is een particulier. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden.

Wat zijn de kenmerken?

 • De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van acht jaar
 • Als kredietnemer kunt u tot maximum 200.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 50.000 euro ontlenen
 • De rentevoet voor 2020 bedraagt maximum 1,75% en minimum 0,875%
 • Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks– bovenop de éénmalige aflossing na 8 jaar. Om een zicht te hebben op het aflossingsbedrag, maak hier de simulatie

Winwinlening aanvragen, schrappen of simuleren

U kunt de Winwinlening gemakkelijk online simuleren, aanvragen of online laten schrappen.

Fiscale attesten

PMV/z-Waarborgen verstrekt geen jaarlijkse fiscale attesten. 

Elke kredietgever heeft eenmalig een registratiebrief van PMV/z-Waarborgen ontvangen die als fiscaal attest dienst doet en dus ter beschikking van de fiscale controle moet worden gehouden . 

De voortzetting en het behoud van de Winwinleningen kunnen bewezen worden door de voorlegging van de bankrekeninguittreksels waarop de ontvangen intresten van de Winwinleningen staan. 

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?

U kan een Winwinlening online invullen en indienen via de website www.winwinlening.be (door op de knop verzenden te drukken). Na het verzenden, drukt u de akte en de aflossingstabel in drievoud af. Twee exemplaren zijn bestemd voor de kredietgever en –nemer en één – door beide partijen ondertekend exemplaar - van de akte en van de aflossingstabel wordt naar PMV/z-Waarborgen/Winwinleningen gestuurd. Een Winwinlening kan door PMV/z-Waarborgen niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.

Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?

Neen, PMV/z-Waarborgen rekent geen administratieve kosten aan (een Winwinlening is een vriendenlening, d.w.z. een onderling akkoord tussen kredietgever en kredietnemer). PMV/z-Waarborgen registreert de akte en bezorgt aan de kredietgever een registratiebrief, waarvan een kopie ter beschikking dient te blijven van de belastingcontroleur.

Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten van een Winwinlening en de registratie ervan?

Nadat de aanvraag online is ingediend, dient u de ondertekende akte en de ondertekende aflossingstabel naar PMV/z-Waarborgen te sturen. Daarvoor heeft u drie maanden de tijd. Na ontvangst van de gehandtekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief ontvangt.

Wat bij foute ingave tijdens de online-registratie?

U dient de dienst Winwinleningen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (via mail of telefonisch).  Sommige foutieve ingaven kunnen door ons worden aangepast.  U zal dan een aangepaste versie van de akte en/of aflossingstabel ontvangen (via mail of met de post). Deze documenten dienen eveneens, na ondertekening door de kredietgever en de kredietnemer, terug overgemaakt te worden aan PMV/z-Waarborgen. In andere gevallen zal Waarborgbeheer nv de foutief doorgestuurde Winwinlening verwijderen en u vragen de Winwinlening opnieuw correct te registreren via de website. Mogelijke fouten zijn: een foutief bedrag, een foutieve aflossingstabel.  Indien u ons een simulatie van aflossingstabel stuurt, kan de Winwinlening niet worden geregistreerd. De hoofdsom moet ingevuld worden zonder punt voor de duizendtallen en voor de decimalen moet een komma gebruikt worden.

Waarom wordt mijn Winwinlening niet aanvaard (geregistreerd) door Waarborgbeheer nv?

Zijn de akte en de aflossingstabel ondertekend? Heeft u ons de juiste documenten gestuurd (akte en aflossingstabel), geen simulaties? Is de kredietnemer al ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen of bij een sociale kas? Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan ten hoogste 50.000 euro bedragen. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste 200.000 euro bedragen vanaf 9 augustus 2013.

Wie mag een Winwinlening geven?

Een natuurlijk persoon die woont in het Vlaams Gewest of er gelokaliseerd is voor de personenbelasting en die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten.

 • De kredietgever kan niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer. (Ongehuwden en partners zonder een samenlevingscontract komen dus in aanmerking.)
 • De kredietgever mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van de vennootschap die de lening ontvangt.
 • De kredietgever kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap die de lening ontvangt.

Wie kan een Winwinlening krijgen?

Alle in Vlaanderen gevestigde kmo’s met een economische activiteit, ook binnen de sector van de sociale economie. Vennootschappen, ondernemers met KBO-nummer, ondernemers zonder KBO-nummer aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen (bijberoep). Vzw’s zijn ook toegelaten indien zij kunnen beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit vereist.

Vanaf wanneer mag de kredietgever het geld ter beschikking stellen aan de kredietnemer?

De contracterende partijen kunnen in onderling overleg beslissen. Belangrijk is dat het geld uiterlijk op de in de akte vermelde startdatum effectief op de bankrekening van de kredietnemer staat. Een storting vóór de vermelde startdatum (bv. wegens een aan te kopen investering, voorschotfactuur, enz…) is toegelaten, een storting na de ingegeven startdatum van de Winwinlening kan niet. U moet er op letten dat op de startdatum van de Winwinlening de kredietnemer de hoedanigheid van zelfstandige heeft en over een ondernemingsnummer (KBO) beschikt, indien vereist door de wetgeving.

Kan men een vervroegde terugbetaling voorzien in de akte?

Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt niet aanvaard. In principe moet de geregistreerde aflossingstabel nageleefd worden. Wanneer de kredietgever en –nemer in onderling overleg beslissen tot een vervroegde stopzetting moet het resterende saldo van de hoofdsom in één keer terugbetaald worden en moet Waarborgbeheer nv op de hoogte gebracht worden van de terugbetaling via de website (scherm “Schrapping aanvragen”).

Is het mogelijk gedurende de looptijd het terugbetalingsschema te veranderen?

Tijdens de looptijd van de Winwinlening kan u niet veranderen van delgingstabel omdat alleen de standaarddelgingstabellen op acht jaar aanvaard worden. Willekeurige aflossingen zijn niet toegelaten.

Welke documenten heeft de kredietgever nodig voor zijn belastingaangifte?

De akte, de aflossingstabel en de registratiebrief. Een vermelding van het totaalbedrag van alle openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk op te nemen in de personenbelasting.  Op de belastingaangifte dient de werkelijke toestand vermeld te worden, indien verschillend van de aflossingstabel (bv. door achterstand in de aflossing van het kapitaal).

Welke documenten heeft de kredietnemer nodig?

De akte, de aflossingstabel en het formulier 273 voor het storten van de roerende voorheffing op het interestbedrag (voor de voorwaarden: zie website www.winwinlening.be). De kredietnemer mag het betaalde interestbedrag jaarlijks in zijn aftrekbare bedrijfsuitgaven vermelden.

Wie betaalt de roerende voorheffing op het interestbedrag, op welk rekeningnummer, welk formulier moet er ingevuld worden en welke documenten moeten er meegestuurd worden?

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor, gebruik makend van formulier 273 (Aangifte in de Roerende Voorheffing Inkomsten van Roerende Goederen en Kapitalen). De wetgeving m.b.t. de Winwinlening laat niet toe de roerende voorheffing bij te tellen: de maximumrentevoet in 2020 is 1,75% en is dus in feite een “bruto-rentevoet” waarvan de kredietgever bijvoorbeeld 1,225% netto zal ontvangen indien het tarief 30% bedraagt. Elke wijziging omtrent de maximum- en minimumrentevoet wordt op de website bekend gemaakt (www.winwinlening.be).

Is de rentevoet een vaste rentevoet of mag deze variabel zijn?

De rentevoet bij de aanvraag van een Winwinlening is vast voor acht jaar. Men kan wel opteren voor een éénmalige vervroegde terugbetaling en voor kapitaalsaflossingen, maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks, éénmalig. De maximum- en minimumrentevoet wordt jaarlijks bekend gemaakt op de website ( in de loop van januari).

Wat is het geldend belastingvoordeel indien men de Winwinlening afsluit na 1 januari?

Wanneer de startdatum van de Winwinlening niet valt op 1 januari, heeft men voor het eerste jaar slechts recht op de helft van het belastingvoordeel op het openstaande kapitaal. Men kan opteren om de gelden reeds te storten vóór 1 januari en de Winwinlening naderhand te registreren (binnen de drie maand).  Waarborgbeheer nv moet dan wel in het bezit worden gesteld van een kopie van het rekeninguittreksel van de kredietnemer waarop de gelden ontvangen zijn vóór of uiterlijk op 1 januari. Dit moet bij de akte worden gevoegd.

Kunnen de betalingen interest/terugbetaling kapitaal op een andere bankrekening van de kredietgever gebeuren dan de rekening vermeld in de akte?

Neen. De rekeningnummers die in de akte vermeld staan, moeten gebruikt worden. Indien er een rekeningnummer gewijzigd wordt, moet dit aan de dienst Winwinlening gemeld worden, zodat hier de aanpassingen kunnen gebeuren en zodat wij deze dan op onze beurt naar de belastingadministratie kunnen doorsturen.

Eenmalig belastingkrediet van 30 %

Art. 9 van het Winwinleningdecreet bepaalt dat de kredietgever recht heeft op een éénmalig belastingkrediet van 30 % ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer (art. 4 §2, 1° van het Winwinleningdecreet) tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening, en

 • de kredietgever onderworpen is aan de personenbelasting, en
 • de kredietnemer hierdoor zijn lening gedeeltelijk of geheel niet kan terugbetalen, en
 • de kredietgever de lening opeisbaar heeft gesteld.

Om na te gaan of deze laatste twee voorwaarden vervuld zijn, volstaat het dat de kredietgever aantoont dat de verschuldigde bedragen in het kader van de lening zijn opgenomen in het passief van de vereffening en dat er onvoldoende actief is om deze bedragen terug te betalen. Op basis van art. 14 §2 al. 1 van het Winwinleningbesluit, kan men dit doen overeenkomstig de bewijsmiddelen vermeld in art. 340 WIB (het wetboek Inkomstenbelasting). Dit betekent in concreto alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen met uitzondering van de eed. Welke bewijsmiddelen door de federale belastingadministratie aanvaard zullen worden, is een feitenkwestie waarvoor Waarborgbeheer nv u geen garantie kan bieden.

Kan de Winwinlening gecombineerd worden met een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+?

Er is geen onverenigbaarheid.

Kunnen gepensioneerden (laag inkomen) genieten van het belastingvoordeel?

Ook mensen met een laag inkomen genieten van het belastingvoordeel van 2,5 %. Indien ze geen belastingaangifte meer krijgen, moeten ze opnieuw een belastingaangifte aanvragen.

Wat indien de kredietnemer overgaat van een eenmanszaak naar een vennootschap?

Bij de overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap kan de Winwinlening van de eenmanszaak terugbetaald worden aan de kredietgever (door middel van een schrappingsformulier op onze website) en vervolgens kan de kredietgever de Winwinlening opnieuw toekennen aan de vennootschap door een nieuwe online aanvraag in te dienen via de website www.winwinlening.be. De Winwinlening overdragen naar een op te richten vennootschap is misschien mogelijk binnen het kader van een inbreng van de eenmanszaak maar wij adviseren u daarvoor beroep te doen op een boekhouder, accountant of belastingconsulent.

Kan men beroep doen op de Winwinlening als zelfstandige in bijberoep?

Mits u een ondernemingsnummer heeft of minstens aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen kan u ook in bijberoep van een Winwinlening genieten. De Winwinlening overdragen naar een op te richten vennootschap is misschien mogelijk binnen het kader van een inbreng van de eenmanszaak maar wij adviseren u daarvoor beroep te doen op een boekhouder, accountant of belastingconsulent. Eenvoudiger is het de Winwinlening vervroegd terug te betalen en een nieuwe Winwinlening toe te staan, hetzij aan de zaakvoerder, hetzij aan de vennootschap of via een combinatie van die twee mogelijkheden.

Welke zijn de fiscale implicaties voor de kredietgever/kredietnemer bij stopzetting van de activiteit van de kredietnemer?

Indien bij stopzetting van de activiteit wordt overgegaan tot terugbetaling van het geleende bedrag, moet u een schrappingsaanvraag via de website indienen. De kredietgever dient het bewijs van faling of aangifte van schuldvordering ter beschikking te houden voor de fiscus.  Hij hoeft het bewijs niet over te maken aan PMV/z-Waarborgen. PMV/z-Waarborgen zal de gegevens overmaken aan de dienst Belastingen zodat de kredietgever geen recht meer heeft op het belastingvoordeel verbonden aan de Winwinlening. Voor de kredietnemer heeft deze stopzetting geen enkele fiscale implicatie mits u de hoofdsom terugbetaalt. Zodra PMV/z-Waarborgen het bewijs van stopzetting ontvangen heeft, ontvangt de kredietgever een brief met de melding “schrapping Winwinlening WW………”.  Deze brief moet te allen tijde worden bewaard voor de fiscus. De schrapping kan online worden aangevraagd (zie:  Een Winwinlening schrappen).

In geval van faling moet de kredietgever bij de curator een aangifte van schuldvordering voorleggen met een kopie van de Winwinlening. Tegelijk kan dan een attest gevraagd worden waarin de curator stelt dat de vordering als verloren dient beschouwd te worden.

Krachtens de aanpassingen van het decreet op 10 december 2010 beschikt de kredietgever over drie maanden vanaf de stopzetting van de Winwinlening om een schrappingsbrief bij PMV/z-Waarborgen aan te vragen via de website www.winwinlening.be. Die schrappingsbrief geldt o.a. als attest om 30 % van de verloren gegane hoofdsom (zonder interesten) te recupereren van het Vlaams Gewest. Omdat u alleen 30 % van het verlies mag claimen moet u uiteraard eerst weten of u uit de faling nog iets zal ontvangen.

Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever?

Na overlijden van de kredietgever valt de Winwinlening in het actief van de successie en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen. Het jaarlijkse voordeel van 2,5 % wordt niet overgedragen.  Het éénmalige voordeel van 30 % in geval van slechte afloop wordt wel overgedragen. Daarom kan aan kredietgevers/echtgenoten op leeftijd beter geadviseerd worden om een lening te splitsen en twee akten op te maken: indien één van de echtgenoten overlijdt, valt diens Winwinlening in de successie met stopzetting van het voordeel ad 2,5 % maar blijft de lening van de overlevende echtgenoot met het jaarlijkse voordeel van 2,5 % behouden.

Voorbeeld 1: Een Winwinlening wordt toegekend door een moeder aan haar zoon als zaakvoerder van zijn vennootschap, de zaakvoerder heeft nog een zus.  Wat als de moeder komt te overlijden?

Na overlijden valt de Winwinlening in de successie en wordt de zaakvoerder voor de helft schuldeiser van zichzelf. Hij moet de overeengekomen interesten op de helft van de openstaande hoofdsom aan zichzelf betalen. Het jaarlijks belastingkrediet van 2,5 % wordt stopgezet bij het overlijden van de kredietgever en dit belastingkrediet gaat niet over naar de erfgenamen.
Het éénmalig belastingkrediet van 30 % wordt wel overgedragen aan de rechtverkrijgenden van de nalatenschap in de verhouding dat zij de Winwinlening verkregen hebben.

Voorbeeld 2: Een Winwinlening wordt toegekend door een moeder aan de vennootschap (bvba) van haar zoon. Wat als de moeder komt te overlijden:

Na overlijden valt de Winwinlening in de successie en wordt de zoon voor de helft schuldeiser van zijn bvba en de zus voor de andere helft.
De bvba moet de overeengekomen interesten op de helft van de openstaande hoofdsom aan de zoon betalen en de andere helft aan de zus.
Beiden hebben echter geen recht op het 2,5 % belastingkrediet. Indien de bvba nadien failliet verklaard wordt, kunnen zij, ieder volgens hun deel in de nalatenschap, in hun hoedanigheid van kredietgever 30 % van het verloren gegane openstaande kapitaal terugvorderen van het Vlaams Gewest.

Op welke manieren kan de kredietgever een Winwinlening ter beschikking stellen?

Er mag alleen gewerkt worden met effectieve geldstromen en door de fiscale administratie controleerbare bankrekeninguittreksels. U kan in persoonlijke naam maximum 50.000 euro als kredietgever aan de kredietnemer overhandigen via de in de akte opgenomen bankrekeningnummers (bankrekening van de kredietgever om de interesten te ontvangen + bankrekening van de kredietnemer waarop het bedrag van de Winwinlening wordt gestort). Andere vormen van ter beschikkingstelling zoals bv. in cash, in aandelen, zelf financieren van de investering door de kredietgever, betaling van een aankoopfactuur door de kredietgever,… zijn niet toegelaten.

Wordt de Winwinlening op de belastingaangifte van de uitlener gecumuleerd met andere fiscale voordelen, zoals langetermijnsparen, aftrek hypotheek, of staat dit fiscaal voordeel volledig los van andere fiscale aftrekmogelijkheden?

Het fiscale voordeel van een Winwinlening staat volledig los van alle andere fiscale voordelen. Het 2,5 % belastingkrediet van het openstaande kapitaal wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen of opgeteld bij de terug te betalen belastingen. De Winwinlening heeft geen invloed op de belastbare basis van de kredietgever.

Kan er door de kredietgever uitstel van betaling in kapitaal of interesten verleend worden voor een Winwinlening?

Zeker. Elke Winwinlening heeft in principe een looptijd van acht jaar - het ontleend kapitaal  moet dus terugbetaald zijn op de eindvervaldag d.w.z. acht jaar na de startdatum die is vermeld in de Winwinleningakte. Natuurlijk kunnen kredietgever en -nemer overeenkomen om de betaling van de interesten en het kapitaal op te schorten. De roerende voorheffing op de intrestaflossingen moet in dat geval door de kredietnemer worden gestort aan de belastingontvanger binnen de 15 dagen na een effectieve betaling en niet op basis van de theoretische aflossingstabel. Bij uitstel van interestbetaling moet er dus géén roerende voorheffing worden betaald omdat die alleen verschuldigd is wanneer de interesten effectief ontvangen worden - er wordt in dat geval dus niet gekeken naar de theoretische aflossingstabel. Ook uitstel van kapitaalaflossingen kan worden overeengekomen. Hoe moet er dan worden omgegaan met de termijn van 8 jaar? De niet-betaalde terugbetalingen van kapitaal  kunnen dan bijvoorbeeld worden gespreid over de resterende aflossingsmomenten, of de betaling van het achterstallige bedrag kan gebeuren op de laatste vervaldag.

Voorwaarden winwinlening

Voorwaarden voor het sluiten van een Winwinlening

 

Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO zijn in Vlaanderen.

Een KMO is een onderneming:

 • met minder dan 250 werknemers;

 • waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; en

 • die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan.

Als u twijfelt of uw onderneming al dan niet een KMO is, klik dan hier om “The New SME Definition” te consulteren.

 

Aan welke voorwaarden moet de kredietgever voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kredietgever is een natuurlijke persoon die woont in het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd is overeenkomstig artikel 5/1, §2 van de Bijzondere financieringswet en die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten;

 • de kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer;

 • als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;

 • als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, kan de kredietgever noch een zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn. Hij of zij kan ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner zijn van één van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap.

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

 

Welke voorschriften gelden voor de Winwinlening?

De Winwinlening is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.

De Winwinlening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Winwinlening kan echter voorzien worden in de akte.

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan ten hoogste 50.000 euro bedragen.

Het totale bedrag, in hoofdsom, dat één kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste 200.000 euro bedragen.

De interesten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen. Ze worden berekend door het saldo van de Winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte.

Er is geen afwijking voorzien van de van kracht zijnde fiscale wetgeving op het vlak van roerende voorheffing. De kredietnemer moet daarom de roerende voorheffing inhouden, opnemen in aangifteformulier 273 en aan de bevoegde ontvanger van de directe belastingen storten binnen vijftien dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de verschuldigde interesten. Kies hier voor meer informatie over de betaling van de roerende voorheffing.

De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten. Hij mag ook niet lager zijn dan de helft van diezelfde wettelijke rentevoet.

Sinds 1 januari 2020 bedraagt de wettelijke rentevoet 1,75 %.

De hoofdsom van een Winwinlening moet worden terugbetaald op de voorziene vervaldagen.

Verschillende aflossingsmogelijkheden worden ter beschikking gesteld:

 • maandelijks
 • driemaandelijks
 • zesmaandelijks
 • jaarlijks
 • eenmalig

Alleen de ter beschikking gestelde tabellen worden aanvaard voor registratie.

De kredietgever kan de Winwinlening op eerste verzoek vervroegd opeisen bij de kredietnemer:

 • in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer;

 • wanneer de kredietnemer zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt, als hij een zelfstandige is;

 • als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, wanneer de vennootschap onder voorlopig bewind wordt geplaatst;

 • wanneer er een achterstand is van meer dan drie maanden in de betaling van de hoofdsom en de interesten van de Winwinlening.

Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever – bij overlijden van de kredietnemer – de Winwinlening op eerste verzoek opeisen bij de wettelijke erfgenamen van de kredietnemer.

 

Hoe kunt u een Winwinlening sluiten?

U moet de Winwinlening vaststellen in een onderhandse of notariële akte. Hiervoor moet u een aanvraag indienen via www.winwinlening.be. Na het invullen en verzenden van uw gegevens kunt u de akte afdrukken.

Alleen de ter beschikking gestelde akte wordt aanvaard voor registratie.

In het vak “de kredietgever” mag slechts de naam van één persoon ingevuld worden. Gehuwden kunnen kiezen. Ofwel registreren zij de Winwinlening op naam van één van beiden, ofwel stellen zij twee afzonderlijke akten op waarin het kapitaal naar keuze wordt verdeeld met een maximum van 50.000 euro per persoon. Laatstgenoemde optie verdeelt ook de fiscale aftrek tussen de gehuwden.

De datum van ondertekening van de akte en de startdatum vallen best in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever genieten van het jaarlijks belastingkrediet vanaf het eerste belastbaar tijdperk. Indien het jaartal verschillend is, verliest de kredietgever het eerste jaar van de fiscale aftrek. U vindt hierover meer informatie onder de rubriek “Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever? Jaarlijks belastingkrediet”.

U moet de akte en aflossingstabel opstellen in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar is bestemd voor de kredietgever, één voor de kredietnemer, en één voor PMV/z-Waarborgen, een dochter van PMV. Het exemplaar bestemd voor PMV/z-Waarborgen moet bezorgd worden binnen drie maanden na de ondertekening van de akte door middel van:

 • een aangetekend schrijven, te richten aan PMV/z-Waarborgen, ter attentie van de heer Danny Goetschalckx, productmanager Winwinlening, aan de Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel;

 • ofwel een kopie, ingescand in Adobe pdf-formaat, te verzenden naar het e‑mailadres ;

 • ofwel een kopie, te faxen naar Waarborgbeheer nv op het nummer 02 229 52 31.

Binnen een maand na ontvangst van de akte gaat PMV/z-Waarborgen na of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan gaat PMV/z-Waarborgen over tot de registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de Winwinlening in een register.

Binnen één week na de registratie van de akte zal PMV/z-Waarborgen de kredietgever daarvan op de hoogte brengen per brief.

Als PMV/z-Waarborgen de akte niet kan registreren omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal Waarborgbeheer nv de kredietgever daarvan per brief verwittigen. Die brief vermeldt de redenen waarom de registratie niet kon plaatsvinden en wordt verstuurd binnen een week na de vaststelling dat er geen registratie mogelijk is.

Waarborgbeheer nv brengt alleen de kredietgever op de hoogte van de registratie of niet-registratie van de Winwinlening. Als de kredietnemer daarover informatie wenst, moet hij daarover onderlinge afspraken maken met de kredietgever.

 

Kunt u de akte van een Winwinlening nog wijzigen na registratie?

De akte van een Winwinlening wijzigen nadat die is geregistreerd bij PMV/z-Waarborgen mag geen afbreuk doen aan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Sowieso moet die wijziging binnen drie maanden ter kennis worden gebracht van PMV/z-Waarborgen, per aangetekend schrijven.

 

Waarvoor moet de kredietnemer het geld van een Winwinlening gebruiken?

De kredietnemer mag het geld van een Winwinlening uitsluitend gebruiken voor ondernemingsdoeleinden. Dat betekent dat de kredietnemer de middelen integraal moet aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige, op een wijze die in het belang is van de vennootschap en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Als het een zelfstandige betreft, is dat op een wijze die hoofdzakelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

De kredietnemer mag het leningbedrag niet doorlenen tenzij zijn maatschappelijk doel uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit die activiteit.

 

Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever?

Voor de kredietgever bestaat het fiscale voordeel bij een Winwinlening enerzijds uit een jaarlijks belastingkrediet (A) en anderzijds uit de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet als de Winwinlening niet wordt terugbetaald (B).

Om in aanmerking te komen voor een belastingkrediet moet de kredietgever onderworpen zijn aan de personenbelasting. Hij of zij moet ook een inwoner zijn van het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting.

A. Het jaarlijks belastingkrediet

Het jaarlijks belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de kredietgever heeft uitgeleend in het kader van een of meer Winwinleningen.

Het rekenkundige gemiddelde van alle uitgeleende, openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt gebruikt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet op voorwaarde dat de aflossingstabellen stipt worden nageleefd.  In de aangifte van de personenbelasting moeten de werkelijk openstaande saldi ingevuld worden indien ze afwijken van de aflossingstabellen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 50.000 euro per belastingplichtige.

Het jaarlijks belastingkrediet bedraagt 2,5 % van de berekeningsgrondslag.

Het belastingkrediet wordt jaarlijks toegestaan voor de hele looptijd van de Winwinlening (8 jaar).

Om de fiscale aftrek van het eerste jaar niet te verliezen, moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde jaartal (belastbare tijdperk) vallen als de ondertekening van de akte.

In toepassing van artikel 8, paragraaf 5, van het decreet van 19 mei 2006, gewijzigd door het decreet van 10 december 2010, wordt het jaarlijks belastingkrediet toegekend vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening werd gesloten. Indien de duur van de lening pas begint op 1 januari 2018 en indien de registratie werd aangevraagd met een akte die werd ondertekend in 2017, zal de berekening van het fiscale voordeel op 31 december 2017 nihil zijn. De akte wordt immers geregistreerd in 2017 en ook het recht op het jaarlijks belastingkrediet start in het belastbare tijdperk 2017. Het uitstaande kapitaal op 31 december 2017 is dan echter nul! Bijgevolg is de eerste fiscale aftrek nul en die kan niet meer worden “ingehaald”. De kredietgever kan in dat geval dus maar genieten van een belastingkrediet gedurende zeven jaren in plaats van acht jaren.

Het jaarlijks belastingkrediet wordt alleen verleend als de kredietgever de volgende bewijzen levert:

 • een kopie van de ondertekende kredietovereenkomst van de Winwinlening en aflossingstabel en een kopie van de brief die de kredietgever heeft ontvangen van PMV/z-Waarborgen bij de registratie van de Winwinlening. U moet die ter beschikking houden van de belastingadministratie;

 • een vermelding van het totaalbedrag van alle werkelijk openstaande saldi op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk. U moet die vermelden in de daartoe opgenomen vakken van uw aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor u om het belastingkrediet verzoekt.

Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor die bewijzen ontbreken of waarvan de bewijzen niet correct of onvolledig zijn. Het is niet mogelijk om het gederfde fiscale voordeel over te dragen naar volgende aanslagjaren.

Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de kredietgever de Winwinlening vervroegd opeiste, waarin de kredietgever is overleden, of waarin de Winwinlening ambtshalve geschrapt werd.

B. Het eenmalig belastingkrediet

De kredietgever krijgt een eenmalig belastingkrediet als:

 • de kredietnemer tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet gaat of als hij zich bevindt in staat van kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening;

 • en als de kredietnemer ten gevolge daarvan een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan terugbetalen;

 • en als de kredietgever de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld.

Als berekeningsgrondslag van het eenmalig belastingkrediet neemt men het openstaande saldo van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief is verloren gegaan. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 50.000 euro.

Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30 % van de berekeningsgrondslag.

Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar dat is verbonden met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief is verloren.

Om het eenmalig belastingkrediet te verkrijgen, moet de kredietgever bewijs leveren met behulp van de bewijsmiddelen die staan vermeld in artikel 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Bij overlijden van de kredietgever wordt het recht op het eenmalig belastingkrediet overgedragen aan zijn of haar rechtverkrijgenden.

Praktisch: hoe doet u een beroep op het eenmalig belastingkrediet?

A. De kredietgever kan de Winwinlening op eerste verzoek opeisbaar stellen. Dat kan op twee manieren:

 • u stuurt een aangetekende brief met eisbaarstelling naar de kredietnemer; of

 • u laat een exemplaar van de brief met eisbaarstelling ondertekenen voor kennisname door de kredietnemer, mét vermelding van de ontvangstdatum.

 

B. Als (een deel van) de Winwinlening definitief verloren gaat omdat de kredietnemer zijn of haar onderneming vrijwillig stopzet of overdraagt, dan moet de kredietgever binnen drie maanden aan PMV/z-Waarborgen kopie bezorgen van:

 • de brief met eisbaarstelling;

 • de motivatie van niet-terugbetaling.

 

C. Als (een deel van) de Winwinlening definitief verloren gaat tengevolge van faling, dan moet de kredietgever binnen drie maanden aan PMV/z-Waarborgen kopie bezorgen van attest van de curator waarin hij verklaart dat men (een deel van) de Winwinlening als verloren kan beschouwen.

De schrapping van een Winwinlening moet via de website aangemeld worden.

Indien aan de voorwaarden voldaan is, zal PMV/z-Waarborgen een schrappingsbrief overmaken aan de kredietgever. Die schrappingsbrief moet ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie.

Hoe ga je te werk?

01

Simuleren

De Winwinlening is een achtergestelde lening die wordt gesloten tussen een kredietgever (particulier) en kredietnemer (ondernemer/onderneming), en die vastgelegd wordt in een akte. Online kan een simulatie worden gemaakt van de meest voor de hand liggende aflossingstabel.

02

Aanvragen

U dient de aanvraag van de Winwinlening online in, waarna u de akte en aflossingstabel in drievoud afdrukt.

03

Verzenden

Na ondertekening door kredietgever en kredietnemer en binnen de drie maanden na sluiten van de overeenkomst, moet het exemplaar van de akte en aflossingstabel bestemd voor PMV/z-Waarborgen via mail of post aan PMV/Z worden verzonden.

04

Registratie

PMV/z-Waarborgen zal binnen de maand na ontvangst de voorwaarden controleren en de akte registreren indien deze voorwaarden voldaan zijn. De kredietgever wordt hiervan met een registratiebrief op de hoogte gebracht. Indien de voorwaarden niet werden voldaan, zal de kredietgever hier ook een bericht van krijgen. 

Contacteer ons

Bel ons op 02/229.52.77 of mail naar winwinlening@pmv.eu

Alex De Ridder

Account Bedrijfsinvesteringen

Carine Van Yper

Auditor

Christel De Goeyse

Adviseur

Christ'll Mattens

Adviseur

Danny Goetschalckx

Manager financiën en kwaliteit

Eric Ramaekers

Process Manager

Greta Leeten

Auditor

Martine Mertens

Dossierbeheerder

Jan Verbelen

Auditor Loan Guarantees

Liesbet De Koster

Adviseur

Peter Sleeckx

Hoofd waarborgbeheer

Renate Verhoeven

Manager waarborgen

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.