Winwinlening

Iedereen wint erbij.

Wat houdt het in?

Voor wie

Voor wie

Alle kmo’s (ook zelfstandigen en vrije beroepers) met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn, komen in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie.

Voor wat

De kredietnemer moet de middelen integraal aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige.

Kenmerken

De Winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van vijf tot tien jaar. Als kredietnemer kan u tot maximum 300.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maximum 75.000 euro ontlenen. De rentevoet voor 2022 bedraagt maximum 1,50% en minimum 0,75%.

Madam Bakster en de Winwinlening

Beide partijen winnen erbij.

Dat is de filosofie achter de Winwinlening. Als onderneming krijgt u de kans om op eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden.

Als particulier -vriend, kennis, familielid of investeerder- draagt u bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Bovendien krijgt u een jaarlijks belastingkrediet van 2,50 % op het openstaande kapitaal van de Winwinlening. Als uw kredietnemer niet kan terugbetalen, kan u daarnaast 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet. Voor contracten afgesloten na 15 maart 2020 en ten laatste op 31 december 2021 zal dat zelfs worden opgetrokken tot 40%.

Wat zijn de kenmerken?

 • De Winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd van vijf tot tien jaar
 • Als kredietnemer kunt u tot maximum 300.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 75.000 euro ontlenen
 • De rentevoet voor 2022 bedraagt maximum 1,50% en minimum 0,75%
 • Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk:maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks hetzij een  éénmalige aflossing op het einde van de winwinlening. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk.
 • Om een zicht te hebben op het aflossingsbedrag, maak hier de simulatie.

Voorwaarden Winwinlening

Aan welke voorwaarden moet de kredietnemer voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietnemer een KMO of zelfstandige zijn met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest. 

Een KMO is een onderneming

 • met minder dan 250 werknemers;
 • waarvan de jaaromzet niet hoger is dan 50 miljoen euro, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan 43 miljoen euro; 
 • die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemingsrelatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan.

Aan welke voorwaarden moet de kredietgever voldoen?

Op de datum waarop hij een Winwinlening sluit, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de kredietgever is een natuurlijke persoon die onderworpen is aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5/1, §2 van de Bijzondere financieringswet en die de Winwinlening sluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten;
 • de kredietgever is geen werknemer van de kredietnemer;
 • als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn;
 • als de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of in een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon;”;
 • als de kredietnemer een vennootschap is, kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van
  a) meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van deze vennootschap;
  b) rechten of effecten waarvan de uitoefening, omwisseling of conversie de overschrijding van die drempel, vermeld in punt a), tot gevolg zou hebben.”

Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening kan de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere Winwinlening.

Welke voorschriften gelden voor de Winwinlening?

De Winwinlening is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer. Ze heeft een looptijd van vijf tot tien jaar. De mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Winwinlening kan echter voorzien worden in de akte. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat een kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer kredietnemers kan uitlenen, kan ten hoogste 75.000 euro bedragen. Het totale bedrag, in hoofdsom, dat één kredietnemer in het kader van verschillende Winwinleningen kan ontlenen van verschillende kredietgevers, kan ten hoogste 300.000 euro bedragen. De interesten moeten worden betaald op de voorziene vervaldagen. Ze worden berekend door het saldo van de Winwinlening te vermenigvuldigen met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Er is geen afwijking voorzien op de van kracht zijnde fiscale wetgeving op het vlak van roerende voorheffing. De kredietnemer moet daarom de roerende voorheffing inhouden en aan de bevoegde ontvanger van de directe belastingen storten binnen vijftien dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de verschuldigde interesten. Kies hier voor meer informatie over de betaling van de roerende voorheffing. De rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de Winwinlening wordt gesloten. Hij mag ook niet lager zijn dan de helft van diezelfde wettelijke rentevoet. Sinds 1 januari 2021 bedraagt de wettelijke rentevoet 1,75 %. 

De hoofdsom van een Winwinlening moet worden terugbetaald op de voorziene vervaldagen. Verschillende aflossingsmogelijkheden worden ter beschikking gesteld:

 • maandelijks
 • driemaandelijks
 • zesmaandelijks
 • jaarlijks
 • eenmalig

Alleen de ter beschikking gestelde tabellen worden aanvaard voor registratie.

De kredietgever kan de Winwinlening op eerste verzoek vervroegd opeisen bij de kredietnemer in de volgende gevallen:

 • in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of bij vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer;
 • wanneer de kredietnemer zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt, als hij een zelfstandige is;
 • als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, wanneer de vennootschap onder voorlopig bewind wordt geplaatst;
 • wanneer er een achterstand is van meer dan drie maanden in de betaling van de hoofdsom en de interesten van de Winwinlening.

Als de kredietnemer een zelfstandige is, kan de kredietgever – bij overlijden van de kredietnemer – de Winwinlening op eerste verzoek opeisen bij de wettelijke erfgenamen van de kredietnemer.

Hoe kunt u een Winwinlening sluiten?

U moet de Winwinlening sluiten op basis van het model zoals ter beschikking gesteld op onze website.. Na het invullen en verzenden van uw gegevens kunt u de akte afdrukken.

Alleen de ter beschikking gestelde akte die door beide partijen ondertekend is, wordt aanvaard voor registratie.

In het vak “de kredietgever” mag slechts de naam van één persoon ingevuld worden. Gehuwden kunnen kiezen. Ofwel registreren zij de Winwinlening op naam van één van beiden, ofwel stellen zij twee afzonderlijke akten op waarin het kapitaal naar keuze wordt verdeeld met een maximum van 75.000 euro per persoon. Laatstgenoemde optie verdeelt ook de fiscale aftrek tussen de gehuwden.

De datum van ondertekening van de akte en de startdatum vallen best in hetzelfde jaar. Op die manier kan de kredietgever genieten van het jaarlijks belastingkrediet vanaf het eerste belastbaar tijdperk. Indien het jaartal verschillend is, verliest de kredietgever het eerste jaar van de fiscale aftrek. U vindt hierover meer informatie onder de rubriek “Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever? Jaarlijks belastingkrediet”.

U moet de akte en aflossingstabel opstellen in drie originele exemplaren, waarvan één exemplaar is bestemd voor de kredietgever, één voor de kredietnemer, en één voor PMV/z-Waarborgen NV. Het exemplaar bestemd voor PMV/z-Waarborgen NV moet binnen drie maanden na de ondertekening van de akte bezorgd worden aan PMV/z-Waarborgen NV (Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel, hetzij per e-mail: ;

Binnen een maand na ontvangst van de akte gaat PMV/z-Waarborgen NV na of aan alle voorwaarden is voldaan. Zo ja, dan gaat PMV/z-Waarborgen NV over tot de registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een nummer aan de Winwinlening en het opnemen van de Winwinlening in het Winwinleningregister.

Binnen één week na de registratie van de akte brengt PMV/z-Waarborgen NV de kredietgever daarvan op de hoogte per e-mail hetzij  per brief.

Als PMV/z-Waarborgen NV de akte niet kan registreren omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan, zal de kredietgever daarvan verwittigd worden..

PMV/z-Waarborgen NV brengt alleen de kredietgever op de hoogte van de registratie of de weigering ervan Als de kredietnemer daarover informatie wenst, moet hij daarover onderlinge afspraken maken met de kredietgever.

Waarvoor moet de kredietnemer het geld van een Winwinlening gebruiken?

De kredietnemer mag het geld van een Winwinlening uitsluitend gebruiken voor ondernemingsdoeleinden. Dat betekent dat de kredietnemer de middelen integraal moet aanwenden binnen het kader van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten, als rechtspersoon of als zelfstandige, op een wijze die in het belang is van de vennootschap en rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Als het een zelfstandige betreft, is dat op een wijze die hoofdzakelijk bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

De kredietnemer mag het leningbedrag niet doorlenen tenzij zijn maatschappelijk doel uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit die activiteit.

Waaruit bestaat het fiscale voordeel voor de kredietgever?

Voor de kredietgever bestaat het fiscale voordeel bij een Winwinlening enerzijds uit een jaarlijks belastingkrediet (A) en anderzijds uit de mogelijkheid tot een eenmalig belastingkrediet als de Winwinlening niet wordt terugbetaald (B). Om in aanmerking te komen voor een belastingkrediet moet de kredietgever onderworpen zijn aan de personenbelasting. Hij of zij moet ook een inwoner zijn van het Vlaamse Gewest of er gelokaliseerd zijn voor de personenbelasting.

A. Het jaarlijks belastingkrediet

Het jaarlijks belastingkrediet wordt berekend op basis van de bedragen die de kredietgever heeft uitgeleend in het kader van een of meer Winwinleningen.

Het rekenkundige gemiddelde van alle uitgeleende, openstaande saldi volgens de aflossingstabellen op 1 januari en 31 december van het belastbare tijdperk wordt gebruikt als berekeningsgrondslag van het belastingkrediet op voorwaarde dat de aflossingstabellen stipt worden nageleefd.  In de aangifte van de personenbelasting moeten de werkelijk openstaande saldi ingevuld worden indien ze afwijken van de aflossingstabellen. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro per belastingplichtige.

Het jaarlijks belastingkrediet bedraagt 2,50 % van de berekeningsgrondslag.

Het belastingkrediet wordt jaarlijks toegestaan voor de hele looptijd van de Winwinlening.

Om de fiscale aftrek van het eerste jaar niet te verliezen, moet de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde jaar (belastbare tijdperk) vallen als de ondertekening van de akte. Immers wordt het jaarlijks belastingkrediet toegekend vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening werd gesloten. Indien de looptijd van de lening pas begint op 1 januari 2018 en indien de registratie werd aangevraagd met een akte die werd ondertekend in 2017, zal de berekening van het fiscale voordeel op 31 december 2017 nihil zijn. De winwinlening werd immers gesloten in 2017 en ook het recht op het jaarlijks belastingkrediet start in het belastbare tijdperk 2017. Het uitstaande kapitaal op 31 december 2017 is dan echter nul! Bijgevolg is de eerste fiscale aftrek nul en die kan niet meer worden “ingehaald”. De kredietgever geniet in dat geval één jaar minder van het jaarlijks belastingkrediet.

Het jaarlijks belastingkrediet wordt alleen verleend als de kredietgever de volgende bewijzen levert:

 • een kopie van de ondertekende kredietovereenkomst van de Winwinlening en aflossingstabel en een kopie van de brief die de kredietgever heeft ontvangen van PMV/z-Waarborgen NV bij de registratie van de Winwinlening. Deze documenten moeten ter beschikking gehouden worden van de belastingadministratie;
 • een vermelding van het totaalbedrag van alle werkelijk openstaande saldi op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk. U moet die vermelden in de daartoe opgenomen vakken van uw aangifte in de personenbelasting voor ieder belastbaar tijdperk waarvoor u om het jaarlijks belastingkrediet verzoekt.

Het fiscale voordeel wordt ontzegd voor het aanslagjaar waarvoor die bewijzen ontbreken of waarvan de bewijzen niet correct of onvolledig zijn. Het is niet mogelijk om het gederfde fiscale voordeel over te dragen naar volgende aanslagjaren. Het fiscale voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat is verbonden aan het belastbare tijdperk waarin de kredietgever de Winwinlening vervroegd opeist, waarin de kredietgever overlijdt, of waarin de Winwinlening ambtshalve geschrapt wordt.

B. Het eenmalig belastingkrediet

De kredietgever krijgt een eenmalig belastingkrediet als:

 • de kredietnemer tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet gaat of als hij zich bevindt in staat van kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening;
 • en als de kredietnemer ten gevolge daarvan een deel of het geheel van de Winwinlening niet kan terugbetalen;
 • en als de kredietgever de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld.

Als berekeningsgrondslag van het eenmalig belastingkrediet neemt men het openstaande saldo van de hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief is verloren gegaan. Die berekeningsgrondslag bedraagt ten hoogste 75.000 euro.

Het eenmalig belastingkrediet bedraagt 30% (*) van de berekeningsgrondslag.

Het eenmalig belastingkrediet wordt toegekend voor het aanslagjaar dat is verbonden met het belastbare tijdperk waarin vaststaat dat een gedeelte of het geheel van de hoofdsom van de Winwinlening definitief is verloren.

Om het eenmalig belastingkrediet te verkrijgen, moet de kredietgever bewijs van definitief verlies van de hoofdsom leveren met behulp van de bewijsmiddelen vermeld in artikel 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Bij overlijden van de kredietgever wordt het recht op het eenmalig belastingkrediet overgedragen op de rechtverkrijgenden.

(*) Voor Winwinleningen afgesloten na 15 maart 2020 en tot de datum bepaald door de Vlaamse regering (ten laatste 31 december 2021) wordt het eenmalig belastingkrediet opgetrokken tot 40%.

Wat bij een faillissement?

Wanneer de kredietnemer failliet verklaard wordt, ontbonden en vereffend is hetzij zich in staat van kennelijk onvermogen bevindt (=betalingsachterstand van minimum drie maanden) dient u de Winwinlening opeisbaar te stellen door middel van een aangetekend schrijven of een aangifte van schuldvordering in het faillissement in te dienen. Binnen een periode van drie maanden na deze opeisbaarstelling het faillissement dient u PMV/z-Waarborgen NV hiervan op de hoogte te brengen via onze website met opgave van de reden van opeisbaarstelling. De kredietgever ontvangt van PMV/z-Waarborgen NV een schrappingsbrief van de Winwinlening. Deze schrappingsbrief en het bewijs dat de hoofdsom van de Winwinlening definitief geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan dient ter beschikking gehouden te worden van de belastingadministratie. Het bewijs van definitief verlies (enkel het kapitaal!) kan geleverd worden door een fiscaal verliesattest van de curator of vereffenaar en verder door alle door het gemeen recht toegestane bewijsmiddelen met uitzondering van de eed (het schriftelijk bewijs, het bewijs door getuigen, de vermoedens, de bekentenis van partijen). Het is aangewezen om voorafgaand hierover contact op te nemen met uw belastingcontroleur. Het is immers de fiscus die het bewijs dient te aanvaarden.

Wie komt in aanmerking?

Als kredietnemer komen alle kmo’s (ook zelfstandigen en vrije beroepers) met een economische activiteit die in Vlaanderen gevestigd zijn in aanmerking, ook binnen de sector van de sociale economie. De kredietgever is een particulier die handelt buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten. Natuurlijk moeten een aantal voorwaarden gerespecteerd worden.

 

Een Winwinlening indienen

 1. Online aanvragen
  Op deze website kunt u online een aanvraag indienen voor een Winwinlening.

 2. Afdruk
  Maak na de online verzending een afdruk van de akte en van de aflossingstabel.

 3. Onderteken en verzend
  Onderteken de akte en de aflossingstabel en verstuur ze bij voorkeur digitaal naar winwinlening@pmv.eu. Indien u niet in de mogelijkheid bent om de documenten digitaal over te maken kunnen ze verstuurd worden naar: Winwinlening, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel

 4. Opgelet: roerende voorheffing
  Bij betaling van de verschuldigde interesten moet de kredietnemer de roerende voorheffing van (thans) 30% inhouden, en doorstorten naar de dienst van de Roerende Voorheffing. (Zie ook veel gestelde vragen.)

Hulp nodig? U vindt hier een model van een kredietovereenkomst voor een Winwinlening.

Een Winwinlening simuleren, aanvragen of schrappen

U kunt de Winwinlening gemakkelijk online simuleren, aanvragen of online laten schrappen.

De ondertekende akte van de Winwinlening kan samen met de terugbetalingstabel digitaal overgemaakt worden aan .

 

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik een Winwinlening afsluiten?

U kan een Winwinlening online invullen en indienen via de website. Na het verzenden, drukt u de akte en de aflossingstabel in drievoud af. Twee exemplaren zijn bestemd voor de kredietgever en –nemer en één – door beide partijen ondertekend exemplaar - van de akte en van de aflossingstabel wordt naar PMV/z-Waarborgen NV gestuurd (Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel) of naar winwinlening@pmv.eu. Een Winwinlening kan door PMV/z-Waarborgen NV niet worden geregistreerd indien de getekende akte en aflossingstabel niet worden overgemaakt.

Wat na het ondertekenen van de akte?

Nadat beide partijen de akte hebben ondertekend moet ze binnen een periode van 3 maanden ter registratie aangeboden te worden aan PMV/z-Waarborgen NV op het e-mailadres : . Ze kan ook per post verzonden worden naar PMV/z-Waarborgen NV, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. Voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, zal enkel de kredietgever een bevestiging van registratie per mail ontvangen. Indien de kredietnemer eveneens een kopie zou wensen, zullen de partijen daarover afspraken moeten maken hetzij contact met ons moeten opnemen: tel. 02-229.52.77 of via mail naar winwinlening@pmv.eu.

Zijn er kosten verbonden aan de registratie van een Winwinlening?

Neen, PMV/z-Waarborgen NV rekent geen administratieve kosten aan

Hoeveel tijd heb ik tussen het afsluiten van een Winwinlening en de registratie ervan?

Nadat de aanvraag online is ingediend, dient u de ondertekende akte en de ondertekende aflossingstabel naar PMV/z-Waarborgen NV te sturen. Daarvoor heeft u drie maanden de tijd. Na ontvangst van de ondertekende akte en delgingstabel duurt het ongeveer tien werkdagen alvorens de kredietgever de registratiebrief ontvangt.

Wat bij foute ingave tijdens de online registratie?

U dient de dienst Winwinleningen hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (via mail of telefonisch).  Sommige foutieve ingaven kunnen door ons worden aangepast.  U zal dan een aangepaste versie van de akte en/of aflossingstabel ontvangen (via mail of met de post). Deze nieuwe documenten dienen na ondertekening door de kredietgever en de kredietnemer overgemaakt te worden aan PMV/z-Waarborgen NV. In andere gevallen zal PMV/z-Waarborgen NV de foutief doorgestuurde Winwinlening schrappen uit de bestanden  en u vragen de Winwinlening opnieuw correct in te dienen via de website. Mogelijke fouten zijn: een foutief bedrag, een foutieve aflossingstabel.  Een simulatie van een Winwinleningsovereenkomst of van een aflossingstabel kan niet worden geregistreerd. De hoofdsom moet ingevuld worden zonder punt voor de duizendtallen en voor de decimalen moet een komma gebruikt worden.

Waarom wordt mijn Winwinlening niet aanvaard (geregistreerd) door PMV/z-Waarborgen NV?

Zijn de akte en de aflossingstabel ondertekend? Heeft u ons de juiste documenten gestuurd (akte en aflossingstabel), geen simulaties? Is de kredietnemer al ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen of bij een sociale kas? Werden de maxima van de openstaande bedragen in hoofde van de kredietnemer (300.000 euro) of de kredietgever (75.000 euro) niet overschreden? Voldoen de partijen aan alle wettelijke voorwaarden? In voorkomend geval wordt u op de hoogte gebracht van de reden van niet registratie en verzocht de nodige aanpassingen te maken.

Wie mag een Winwinlening geven?

Een natuurlijk persoon die woont in het Vlaams Gewest of er gelokaliseerd is voor de personenbelasting en die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten. De kredietgever kan niet de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer (ongehuwden en partners zonder een samenlevingscontract komen dus in aanmerking). De kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of wettelijk samenwonende partner mogen  bestuurder, zaakvoerder zijn of  een vergelijkbaar mandaat uitoefenen in de vennootschap die de lening ontvangt. De kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner mogen rechtstreeks of onrechtstreeks houder zijn van meer dan 5% van de aandelen of de stemrechten van de vennootschap die de lening ontvangt.

Wie kan een Winwinlening krijgen?

Alle in Vlaanderen gevestigde kmo’s met een economische activiteit, ook binnen de sector van de sociale economie. Vennootschappen, ondernemers met KBO-nummer, ondernemers zonder KBO-nummer aangesloten bij een sociale kas voor zelfstandigen (al dan niet in bijberoep) komen in aanmerking. Vzw’s zijn ook toegelaten indien zij kunnen beschouwd worden als een kmo. Hiervoor is een gehele of gedeeltelijke commerciële activiteit vereist.

Vanaf wanneer mag de kredietgever het geld ter beschikking stellen aan de kredietnemer?

De contracterende partijen kunnen in onderling overleg beslissen. Belangrijk is dat het geld uiterlijk op de in de akte vermelde startdatum effectief op de bankrekening van de kredietnemer staat. Een storting vóór de vermelde startdatum (bv. wegens een aan te kopen investering, voorschotfactuur, enz…) is toegelaten, een storting na de ingegeven startdatum van de Winwinlening kan niet. U moet er op letten dat op de startdatum van de Winwinlening de kredietnemer de hoedanigheid van zelfstandige heeft en over een ondernemingsnummer (= inschrijving in het KBO) beschikt, indien vereist door de wetgeving. Om te kunnen genieten van alle jaarlijkse belastingkredieten dient de begindatum van de Winwinlening in hetzelfde burgerlijke jaar te vallen als de datum van de ondertekening van de Winwinleningsakte

Kan men een vervroegde terugbetaling voorzien in de akte?

Een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt niet aanvaard. In principe moet de geregistreerde aflossingstabel nageleefd worden. Wanneer de kredietgever en –nemer in onderling overleg beslissen tot een vervroegde terugbetaling moet het resterende saldo in hoofdsom in één keer terugbetaald worden en moet PMV/z-Waarborgen NV op de hoogte gebracht worden van de terugbetaling via de website.

Is het mogelijk gedurende de looptijd het terugbetalingsschema te veranderen?

Tijdens de looptijd van de Winwinlening kan u niet veranderen van delgingsschema. Willekeurige aflossingen zijn niet toegelaten.

Welke documenten heeft de kredietgever nodig voor zijn belastingaangifte?

De akte, de aflossingstabel en de registratiebrief dienen met de kapitaalsaldi op 1 januari en 31 december van het betreffende belastbare tijdperk opgenomen te worden.

En de roerende voorheffing?

De kredietnemer is verplicht de roerende voorheffing, berekend tegen het correcte tarief, in te houden op de verschuldigde interesten. Die voorheffing dient binnen de 15 dagen na de vervaldag opgenomen te worden in een aangifte roerende voorheffing en gestort aan de dienst Roerende Voorheffing van het belastingkantoor. Meer info vindt u op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voo....

Is de rentevoet een vaste rentevoet of mag deze variabel zijn?

De rentevoet bij de aanvraag van een Winwinlening is vast voor de ganse looptijd van de winwinlening. De maximum- en minimumrentevoet wordt jaarlijks bekend gemaakt op de website (in de loop van januari).

Wat is het geldend belastingvoordeel indien men de Winwinlening afsluit na 1 januari?

Wanneer de startdatum van de Winwinlening niet valt op 1 januari, heeft men voor het eerste jaar slechts recht op de helft van het belastingvoordeel op het openstaande kapitaal. Men kan opteren om de gelden reeds te storten vóór 1 januari en de Winwinlening naderhand te registreren (binnen de drie maand).  Waarborgbeheer nv moet dan wel in het bezit worden gesteld van een kopie van het rekeninguittreksel van de kredietnemer waarop de gelden ontvangen zijn vóór of uiterlijk op 1 januari. Dit moet bij de akte worden gevoegd.

Let op: Om te kunnen genieten van alle jaarlijkse belastingkredieten dient de begindatum van de winwinlening in hetzelfde burgerlijke jaar te vallen als de datum van de ondertekening van de Winwinleningsakte

Kunnen de terugbetalingen op een andere bankrekening van de kredietgever gebeuren dan de rekening vermeld in de akte?

Neen. De rekeningnummers die in de akte vermeld staan, moeten gebruikt worden. Indien er een rekeningnummer gewijzigd wordt, moet dit aan de dienst Winwinlening gemeld worden, zodat de nodige aanpassingen kunnen gebeuren en gerapporteerd worden aan de belastingadministratie.

Het eenmalig belastingkrediet van 30% of 40% (*)

De kredietgever onderworpen aan de personenbelasting, zoals gelokaliseerd in het Vlaamse Gewest heeft recht op een éénmalig belastingkrediet indien de kredietnemer de winwinlening niet kan terugbetalen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer tijdens of binnen de zes maanden na looptijd van de lening. De kredietgever zal de lening opeisbaar moeten stellen door middel van een aangetekend schrijven hetzij door de aangifte van schuldvordering. Het belastingkrediet bedraagt 30% (*) van het definitief verloren gegane kapitaal. Dit bewijs van definitief verlies kan geleverd worden door alle bewijsmiddelen van het gemeen recht, behalve de eed. Informeer u hierover bij uw plaatselijke belastingcontroleur.

(*) Voor Winwinleningen afgesloten na 15 maart 2020 en tot de datum bepaald door de Vlaamse Regering (ten laatste op 31 december 2021) wordt het eenmalig belastingkrediet opgetrokken tot 40%.

Kan de Winwinlening gecombineerd worden met een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+?

Dat is mogelijk.

Kunnen personen met een laag inkomen (bijv. gepensioneerden) genieten van het jaarlijks en eenmalig belastingkrediet?

Ook personen die volgens hun aanslagbiljet geen belastingen moeten betalen (dan wel voorafbetalingen terugtrekken) genieten van het belastingkrediet.  Indien ze geen belastingaangifte meer krijgen, moeten ze opnieuw een belastingaangifte aanvragen hetzij in hun elektronische aangifte de openstaande salid invullen.

Wat als de kredietnemer overgaat van een eenmanszaak naar een vennootschap?

De verplichting tot terugbetaling van de Winwinlening blijft bestaan in hoofde van de kredietnemer. De Winwinlening overdragen naar een op te richten vennootschap is misschien mogelijk binnen het kader van een inbreng van de eenmanszaak maar wij adviseren u daarvoor voorafgaand contact op te nemen met uw boekhouder, accountant of belastingconsulent en uw plaatselijke belastingcontroleur.

Kan men een beroep doen op de Winwinlening als zelfstandige in bijberoep?

Mits u een ondernemingsnummer heeft of aangesloten bent bij een sociale kas voor zelfstandigen kan u ook in bijberoep van een Winwinlening genieten.

Wat zijn de fiscale implicaties voor de kredietgever/kredietnemer bij een opeisbaarheid van de Winwinlening?

De kredietgever kan op eerste verzoek de Winwinlening vervroegd opeisbaar stellen bij de kredietnemer in de volgende gevallen:

 1. in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de kredietnemer;
 2. als de kredietnemer een zelfstandige is, in geval hij zijn activiteit vrijwillig stopzet of overdraagt;
 3. als de kredietnemer een rechtspersoon is, ingeval die rechtspersoon onder voorlopig bewindvoerder geplaatst wordt, of
 4. in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de Winwinlening;
 5. in geval van schrapping van ambtswege, wegens het niet naleven door de kredietnemer van de voorwaarden van dit decreet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten.
 6. in geval van overlijden van de kredietnemer.

Binnen een periode van drie maanden dient PMV/z-Waarborgen NV hiervan in kennis gesteld te worden op onze website

Vanaf deze opeisbaarstelling vervalt het recht op het eenmalig belastingkrediet maar kan de kredietgever in bepaalde gevallen aanspraak maken op het eenmalig belastingkrediet (zie voorwaarden).

Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever?

Na overlijden van de kredietgever valt de Winwinlening in het actief van de nalatenschap en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen. Het jaarlijkse belastingkrediet van 2,50 % kan niet worden overgedragen. Het recht op het éénmalige belastingkrediet daarentegen wordt wel overgedragen op de erfgenamen in de verhouding dat zij de Winwinlening verkregen hebben. Daarom kan aan kredietgevers-echtgenoten/wettelijk samenwonenden geadviseerd worden om het ter beschikking te stellen bedrag te splitsen en twee Winwinleningsakten op te maken, elk in eigen naam.

Op welke manieren kan de kredietgever een Winwinlening ter beschikking stellen?

Er mag alleen gewerkt worden met effectieve geldstromen en door de fiscale administratie controleerbare bankrekeninguittreksels. U kan in persoonlijke naam maximum 75.000 euro als kredietgever aan de kredietnemer overhandigen via de in de akte opgenomen bankrekeningnummers (bankrekening van de kredietgever om de interesten te ontvangen + bankrekening van de kredietnemer waarop het bedrag van de Winwinlening wordt gestort). Andere vormen van terbeschikkingstelling zoals bv. in cash, in aandelen, zelf financieren van de investering door de kredietgever, betaling van een aankoopfactuur door de kredietgever, conversie van achtergestelde leningen of rekeningen courant, compensatie van schulden… zijn niet toegelaten.

Wordt de Winwinlening op de belastingaangifte van de uitlener gecumuleerd met andere fiscale voordelen, zoals langetermijnsparen, aftrek hypotheek, of staat dit fiscaal voordeel volledig los van andere fiscale aftrekmogelijkheden?

Het fiscale voordeel van een Winwinlening staat volledig los van alle andere fiscale voordelen. Het jaarlijks belastingkrediet ad 2,50% op het gemiddelde openstaande kapitaal wordt in mindering gebracht van de te betalen belastingen of opgeteld bij de terugstorting van de betaalde belastingen. De Winwinlening heeft geen invloed op de belastbare basis van de kredietgever.

Kan u de akte van een Winwinlening nog wijzigen na registratie?

De akte van een Winwinlening wijzigen nadat deze is geregistreerd bij PMV/z-Waarborgen NV mag geen afbreuk doen aan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Sowieso moet die wijziging binnen drie maanden ter kennis worden gebracht van PMV/z-Waarborgen NV.

Wat met fiscale attesten?

PMV/z-Waarborgen NV verstrekt geen jaarlijkse fiscale attesten. Elke kredietgever heeft eenmalig een registratiebrief van PMV/z-Waarborgen NV ontvangen die als fiscaal attest dienst doet en dus ter beschikking van de belastingadministratie moet worden gehouden. De voortzetting en het behoud van de Winwinleningen kunnen bewezen worden door de voorlegging van de bankrekeninguittreksels waarop de ontvangen intresten van de Winwinleningen staan.

Wetgevend kader

Decreet van 19 mei 2006 over de Winwinlening.

Besluit van de Vlaamse regering op 20 ,juli 2006 over de uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening van ("het Winwinleningbesluit").

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot erkenning van de COVID 19-crisis en tot afwijking van de regeling over de Winwinlening.

Hoe ga je te werk?

01

Simuleren

De Winwinlening is een achtergestelde lening die wordt gesloten tussen een kredietgever (particulier) en kredietnemer (ondernemer/onderneming), en die vastgelegd wordt in een akte. Online kan een simulatie worden gemaakt van de meest voor de hand liggende aflossingstabel.

02

Aanvragen

U dient de aanvraag van de Winwinlening online in, waarna u de akte en aflossingstabel in drievoud afdrukt.

03

Verzenden

Na ondertekening door kredietgever en kredietnemer en binnen de drie maanden na sluiten van de overeenkomst, moet het exemplaar van de akte en aflossingstabel bestemd voor PMV/z-Waarborgen via mail of post aan PMV/Z worden verzonden.

04

Registratie

PMV/z-Waarborgen zal binnen de maand na ontvangst de voorwaarden controleren en de akte registreren indien deze voorwaarden voldaan zijn. De kredietgever wordt hiervan met een registratiebrief op de hoogte gebracht. Indien de voorwaarden niet werden voldaan, zal de kredietgever hier ook een bericht van krijgen. 

Contacteer ons

Bel ons op 02/229.52.77 of mail naar winwinlening@pmv.eu

Alex De Ridder

Accountmanager

Carine Van Yper

Auditor

Christel De Goeyse

Adviseur

Christ'll Mattens

Adviseur

Eric Ramaekers

Process Manager

Greta Leeten

Auditor

Martine Mertens

Dossierbeheerder

Jan Verbelen

Auditor Loan Guarantees

Liesbet De Koster

Adviseur

Peter Sleeckx

Hoofd waarborgen

Renate Verhoeven

Manager waarborgen

Nood aan een andere financieringsoplossing?

Is deze financiering niet de meeste geschikte oplossing voor uw bedrijf? Check dan eens de andere mogelijkheden op deze site, of neem een kijkje op www.pmv.eu voor nog meer financieringsopportuniteiten in de vorm van kapitaal, leningen of waarborgen.